Akademické orgány HAMU

Akademické orgány HAMU

Děkan:

prof. Vlastimil Mareš

Proděkani:

prof. Ivan Klánský, proděkan pro studijní záležitosti, statutární zástupce děkana

 


doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., proděkan pro mezinárodní vztahy a  uměleckou činnost

 


MgA. Irvin Venyš, Ph.D., proděkan pro pedagogickou  činnost, vědu a výzkum

Tajemnice fakulty:

Ing. Dagmar Halenka

 


UMĚLECKÁ RADA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AMU

(na období 2014-2018)


Členové akademické obce HAMU

prof. Vlastimil Mareš - děkan
prof. Ivan Klánský - proděkan
doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. - proděkan
PhDr. Ingeborg Radok Žádná
prof. Václav Bernášek
prof. Magdalena Hajóssyová
prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
prof. Jiří Hlaváč
prof. Vladimír Tichý, CSc.
prof. Helena Kazárová
doc. Jana Boušková
prof. Hanuš Bartoň


Členové mimo akademickou obec HAMU

Vlastimil Harapes
Milan Svoboda
MgA. Filip Magram
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D
Jiří Teml
Mgr. Pavel Trojan
Mgr. et MgA. Blanka Burianová


Emeritní členové
prof. Jiří Bělohlávek
prof. Božena Brodská
prof. Ivanka Kubicová
prof. Ivan Kurz
Libor Pešek
prof. Ivan Štraus
prof. Jiří Tomášek

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AMU 2014/2017

Složení AS HAMU k 15. 6. 2016

doc. O. Kvěch - předseda
doc. Ing. MgA. O. Urban, Ph.D. - místopředseda z řad ak. pracovníků
BcA. L. Klánský - místopředseda z řad studentů

doc. A. Halaš, Ph.D.
MgA. I. Kahánek, Ph.D.
doc. MgA. F. Malý
Mgr. J. Panocha
prof. V. Rejlek
MgA. Černohouzová Jana
Mgr. D. Wiesner
Špačková Michaela
A. Vanacká
MgA. P. Zvěřina

 

 

Stipendijní komise HAMU

pro akademické roky 2014/2015 - 2017/2018

Předseda: prof. Ivan Klánský, studijní proděkan

Členové:

Ing. Dagmar Halenka, tajemnice fakulty (od 1. 5. 2017)
Odb. asistent Miroslav Sekera, vedoucí odd. klavírní spolupráce
Anna Korba Vanacká, studentka oboru Nonverbální divadlo, členka  AS HAMU

Uvolněné místo po studentu Viktoru Dekojovi bude obsazeno do 31. 10. 2017.Přísedící: Ing. Lea Motlová, vedoucí studijního odd.

Akce dokumentů