Granty

Veškeré žádosti o granty podávané jménem AMU se podávají na rektorát AMU, a to prostřednictvím fakultních grantových referentek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.

 

 

Harmonogram výzev

 

Harmonogram výzev

 

 

 

Možnosti získání grantů, finančních ocenění příspěvků:

 

Magistrát hl. m. Prahy

Vyhlašuje pravidelně granty v oblasti kultury a umění: - grant celoroční kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze - granty na jednotlivé projekty, které budou realizovány v oblasti kultury a umění na území hl. m. Prahy, - grant na podporu mezinárodní spolupráce subjektů působících v Praze v oblasti kultury a umění: podpora prezentace a propagace pražské kultury v zahraničí - projekty mezinárodní spolupráce konané na území Prahy, včetně podpory projektů, které obdržely příspěvek z jiných veřejných zdrojů - granty na projekty oživující kulturní život v městských částech hl. m. Prahy, na které přispěla příslušná městská část ze svého rozpočtu minimálně stejnou částkou, jaká je požadována po hl. m. Praze a které budou realizovány na území hl. m. Prahy Tematická zaměření jsou vyhlašována v červenci, uzávěrka zpravidla v polovině října kalendářního roku.

Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, Oddělení kultury odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, Jungmannova 29/34, 110 00 Praha 1, 6.patro, e-mail: ozv@praha.eu
Podmínky: www.praha.eu (Dotace a granty -> Kultura)

MHMP zveřejnil podmínky a formuláře pro granty v oblasti kultury na rok 2017.

Termín pro podávání žádostí na sekretariát HAMU:

27.5.2016

Předvyplněné žádosti v elektronické podobě jsou k dispozici na sekretariátu HAMU.

Bližší podmínky jsou uveřejněny na internetu na adrese:

www.kultura.praha.eu -> granty

 

Ministerstvo kultury ČR

Grantové okruhy jsou vyhlašovány v srpnu odborem umění a knihoven (Hudební festivaly , Koncertní činnost v oblasti české soudobé hudby, Vytvoření a prezentace nového hudebního díla, Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění, Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže s postgraduálním dosahem, Vydávání hudebních edic, CD ROM, Hudební konference. Výběrové dotační řízení v programu "Kulturní aktivity")

MK ČR zveřejnilo termín a podmínky pro přijímání žádostí o dotaci na rok 2017.

Bližší informace naleznete na internetu na adrese www.mkcr.cz v části Výběrová dotační řízení na rok 2017.

Termín uzávěrky příjmu žádostí na MK ČR je 30.září 2016.

Termín pro odevzdání na rektorát je 23.9.2016.

Žádost musí být projednána na úrovni fakulty. Zájemci o dotaci si na děkanátě vyžádají částečně převyplněné formuláře.

Termín pro odevzdání žádostí na děkanát HAMU je 16.9.2016.

Kontakt pro ev. konzultace na MK :
Granty MK ČR odbor umění a knihoven, konzultace v předem dohodnutém termínu.

hudba: PhDr. Vít Roubíček

e-mail: vit.roubicek@mkcr.cz , TF: 257 085 218

divadlo, tanec: MgA. Nataša Zichová

e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz , TF: 257 085 213

ekonomický referent: ing. Marie Novotná

e-mail: marie.novotna@mkcr.cz , TF: 257 085 217

Formuláře a podmínky: www.mkcr.cz

 

 

Nadace Český hudební fond

Grantové okruhy: Realizace CD s díly žijících českých autorů vážné hudby, případně českých skladatelů druhé poloviny 20. století; Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století ; Realizace CD pro mladé talenty ve věku do 30 let; Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy do 30 let věku; Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře; Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí.

Studijní prémie pro následující školní rok vypsáno výběrové řízení se záměrem poskytnout až 12 studijních prémií studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda. Na dobu jednoho školního roku budou studentkám a studentům vysokých hudebních škol uděleny prémie po Kč 15.000,--. Obor skladba: seznam a minutáž připravovaných kompozic, ukázky (partitury, nahrávky) skladeb dokládající dosavadní tvorbu, Interpretační obory: seznam a minutáž studovaných děl českých skladatelů, jež vznikla po roce 1960, je preferována spolupráce se studentem skladatelem. Hudební věda : projekt diplomové práce zaměřené na problematiku české hudby po roce 1945.

Termín uzávěrky: 31. 3. předcházejícího školního roku

Termín pro odevzdání žádostí na rektorát AMU (prostřednictvím fakultních grantových referentek): 20.3. v příslušném roce.

Kontakt : Besední 3, 118 00 Praha 1, Helena Jindráková 257 326 975, nadace@nchf.cz

Formuláře a bližší podmínky www.nchf.cz

 

Nadace ČEZ

Dary směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v regionální kultuře v oblasti školství, vědy a výzkumu, kultury, atd.

Kontakt: Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3, Ing. Lucie Speratová, Telefon: 211 046 720
lucie.speratova@cez.cz
Formuláře a podmínky: www.cez.cz

 

Nadace Bohuslava Martinů - podpora projektů ve smyslu poznávání a šíření díla B. Martinů.

Termíny uzávěrky:  1.říjen předcházejícího roku (pro podání žádosti v nadcházejícím kalendářním roce)

Kontakt : Bořanovická 1779/14, 182 00  Praha 8,

telefon +420 284 685 228

e-mail:  nadace@martinu.cz

Formulář a podmínky na www.martinu.cz

 

Nadace Leoše Janáčka podpora projektů ve smyslu duchovního odkazu skladatele
Pravidelná podpora živého uvádění Janáčkova díla, ediční činnost, stipendia a studentské odměny

Termín uzávěrky: 4 termíny k podání žádostí, viz web. stránky nadace

Kontakt : Krkoškova 45a, 613 00 Brno Černá Pole, telefon 541 246 824, janacek-nadace@janacek-nadace.cz

Formulář a podmínky na: www.janacek-nadace.cz

 

Nadace Život umělce podpora v oblastech:

Aktivní podpora mladých výkonných umělců ( stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality).

Podpora projektů ( Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční).

Termíny uzávěrek a výsledky hodnocení žádostí:  viz www.nadace-zivot-umelce.cz

Vyhlášeno veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly konané v roce 2017.

Termíny - uzávěrky pro podání žádostí:

28.2.2017

28.4.2017

31.7.2017

Rozhodující je datum podání žádosti.

Žádosti se podávají na rektorát AMU prostřednictvím fakultních grantových referentek nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.

Výsledky hodnocení správní rady budou zveřejněny na webových stránkách nadace.

Kontakt : Senovážné nám. 23, 110 00Praha 1, telefon 224 142 295, 224 142 289
nadacezivotumelce@volny.cz

Formuláře a podmínky (ke stažení):
www.nadace-zivot-umelce.cz/aktuality.html

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Uděluje stipendia (příspěvky) pro vědeckou, literární a uměleckou činnost. Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům) ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Správní rada se schází k udělení stipendií 6 krát ročně.

Kontakt : Vodičkova 17, 110 00 Praha 1 telefon 224 947 691, 224 948 752, info@hlavkovanadace.cz

Čestné prohlášení a podmínky: www.hlavkovanadace.cz

 

Nadace Sophia -všestranná podpora vzdělávání
Podporuje studenty nebo přímo střední a vysoké i umělecké školy

Uzávěrky žádostí v roce 2016:

30.4.2016

31.8.2016

30.11.2016

Kontakt : Brno Business Park, budova B Londýnské nám. 2, 639 00 Brno

Ing. Markéta Řeřichová telefon 542 135 451 nebo 731 530 152, sophia@dimension.cz

Formulář a podmínky www.nadacesophia.cz/prisp.asp

Akce dokumentů