Vyhláška děkana č. 5/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze – obor viola, obor fagot

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

 

Program Hudební umění:

studijní obor viola - 2 uchazeči,
studijní obor fagot - 2 uchazeči,

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 

Praha, 23. 3. 2020
prof. Ivan Klánský děkan HAMU

24. březen 2020