VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU

V souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU a čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu AMU tímto

vyhlašuji ve dnech 3. a 4. března 2021 volby do Akademického senátu AMU pro období 2021-2024.

Podle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedkyní volební komise děkanku DAMU MgA. Mgr. Doubravku Svobodovou. O dalších podrobnostech včetně informací o způsobu, jakým volby proběhnou, bude volební komise v souladu s Volebním řádem AS AMU dle aktuální epidemické situace informovat akademickou obec AMU.

AS AMU má 15 členů, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí 3 členové do pedagogické komory a 2 členové do studentské komory.

Kandidáty na členy AS AMU za určitou fakultu může navrhnout kterýkoli člen akademické obce dané fakulty a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností a kterýkoli člen akademické obce dané fakulty a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností se může o tuto funkci ucházet. Kandidatura do komory akademických pracovníků AS AMU a studentské komory AS AMU je přitom nezaměnitelná.

Datum uzávěrky pro podání návrhů na kandidáty do obou komor AS AMU je 15. 2. 2021. Návrhy na kandidáty se zasílají k rukám předsedkyně volební komise MgA. Mgr. Doubravky Svobodové v listinné podobě s podpisem navrhovatele, a písemným souhlasem navrhovaného na adresu: Malostranské náměstí 259/ 12, 118 00 Praha 1.

doc. Mgr. Jan Hančil
rektor

 

Nominační lístek kandidáta do Akademického senátu AMU pro volební období 2021–2024

4. ledna 2021