AKTUALIZOVANÉ POKYNY DĚKANA HAMU K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 491 - PLATNÉ OD 11.5.2020

 

Vážené studentky, studenti, pedagogové, zaměstnanci fakulty,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření s platností od 11. 5. 2020 aktualizuji své pokyny.

I nadále si vás dovoluji požádat o pečlivé a soustavné dodržování stanovených hygienických podmínek a níže uvedených pravidel.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

Praha, 6. 5. 2020

----------------------------------------------

Studenti

Za dodržení hygienických podmínek mohou studenti všech ročníků od pondělí 11. 5. 2020 docházet na Hudební a taneční fakultu AMU a využívat jejích prostor pro individuální konzultace předmětů hlavních oborů s odpovídajícím pedagogem.

Ačkoliv je na 11. 5. vyhlášeno děkanské volno (není zrušeno), fakulta bude otevřená a bude v případě potřeby možné po předchozí rezervaci uskutečňovat konzultace.

 

Formát výuky

Při konzultaci je v učebně či prostorách k tomu určených maximální počet osob stanoven takto:

- u hudebních oborů je maximum 5 osob, včetně pedagoga a případně korepetitora.

- u tanečních oborů je maximum 10 osob, včetně pedagoga a případně korepetitora.

I nadále bude výuka teoretických předmětů probíhat distanční formou. V případě, že bude třeba ukončit předmět zápočtem, bude v KOS odpovídajícím pedagogem studentovi tento zápočet udělen. Tam, kde je třeba ukončit předmět zkouškou, mohou tyto zkoušky z jednotlivých předmětů probíhat distančně dle povahy zkoušky, např. test, písemná práce apod. Kde to takto nebude možné, bude třeba pedagogem zorganizovat individuální zkoušku na fakultě.

Studentům studujícím na Katedře skladby a tyto nástroje: klavír, cembalo, varhany, bicí nástroje, harfa bude umožněno individuálně cvičit v odpovídajících prostorách/učebnách katedry nebo oboru. Prostora/učebna bude pro tyto účely jednotlivým studentům schválena vedoucím katedry nebo garantem studijního oboru a následně zapsána v rezervačním systému sekretářkou příslušné katedry. Přednost budou mít studenti absolventských ročníků.

I nadále nebude možné, aby na Katedře ZOR byla organizována příprava a zkoušky na operní představení jinou, než formou individuální konzultace.

V případě Katedry jazzové hudby je možné organizovat tzv. ansámblovky jak v prostorách Divadla Inspirace, tak ve Studiu TON. Nutnou podmínkou je zachování 2 m odstupu a používání roušek či jiné ochrany úst a nosu. Těchto konzultací se může zúčastnit zpěvák/zpěvačka, ale nesmí při zpěvu roušku sejmout. Této přehrávky se nesmí aktivní hrou na hudební nástroj účastnit hráči na dechové nástroje.

 

Nutná technická opatření a pokyny:

- fakulta bude otevřena od pondělí do pátku vždy od 9 do 18 hodin. Mimo tuto dobu není vstup na fakultu možný,

- pro účely konzultace musí pedagog hlavního oboru po dohodě s vedoucím katedry a ve spolupráci se sekretářkou katedry minimálně s předstihem jednoho dne zarezervovat učebnu/prostoru v rezervačním systému fakulty včetně uvedení jmenného seznamu přítomných osob na konzultaci (pedagog, korepetitor a student/i). Na základě těchto informací budou odpovídající osoby do budovy vpuštěni. Důvodem je potřeba fakulty mít nutný přehled o probíhající výuce a nezbytné informace pro případ kontroly doporučení MZ ČR k uvolnění opatření,

- student se při příchodu do Lichtenštejnského paláce (vrátnice Hartigovského paláce nebude v provozu) prokáže kartou ISIC a při vstupu vyplní a podepíše ve vrátnici čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.  Pokud má student možnost formulář vytisknout doma, může si jej přinést již vyplněný a podepsaný a na vrátnici jej pouze odevzdá. Formulář bude dostupný v elektronické podobě na webu HAMU, v papírové podobě na vrátnici LP.  Studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmí podléhat karanténě. Pozor, nepravdivé údaje mohou být v době těchto opatření a vyhlášeného nouzového stavu velmi přísně sankcionovány!,

- po konzultaci nebo cvičení student neprodleně odejde z budovy fakulty, svůj odchod opět na vrátnici nahlásí,

- pedagog ručí za dodržování hygienických předpisů  doporučených Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s nařízením vlády ze dne 14. 4. 2020 – povinná ochrana horních cest dýchacích během celého pobytu na fakultě (nošení roušky), povinná dezinfekce rukou před výukou, dodržování vzdálenosti 2 metry mezi osobami a to jak v učebnách, tak ve společných prostorech fakulty.

Výjimku z tohoto nařízení mají studenti Katedry zpěvu a operní režie a Katedry dechových nástrojů, kteří mohou pouze během výuky roušku sundat za předpokladu odstupu alespoň 5 metrů od další osoby. Z tohoto důvodu bude pro Katedru dechových nástrojů k výuce vyhrazena Galerie a pro Katedru Zpěvu a operní režie Orchestrální sál, kde je možno lépe dodržovat předepsané rozestupy,

 

- budou možné individuální návštěvy knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury pro studenty všech ročníků. Stále platí, že je třeba si předem včas dohodnout svojí návštěvu s vedoucí knihovny, kontakt: Mgr. Jana Horká, tel:234 244 192, jana.horka@hamu.cz

 

Doporučení

Na základě doporučení rektora je třeba, aby pedagogové starší 70 let pečlivě zvážili stupeň rizika nákazy koronavirem a eventuálně požádali o dočasné převzetí výuky své mladší kolegy na katedře či doktorandy.

Režim administrativy se řídí pokyny tajemnice fakulty.

7. května 2020