AKTUALIZOVANÉ POKYNY DĚKANA HAMU K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 491 - PLATNÉ OD 8.6.2020

 

S platností od 8. 6. 2020 dochází v Pokynech děkana k úpravám takto:

 

Změna:

 • studenti a pedagogové všech kateder HAMU budou k výuce i cvičení využívat pouze své učebny bez nutnosti předchozí rezervace prostřednictvím odpovídajících sekretariátů,
 • studenti HAMU nebudou mít povinnost podepisovat a na vrátnici odevzdávat prohlášení o bezinfekčnosti,
 • studenti těch kateder, kde bylo před Nouzovým stavem v ČR zvykem v elektronickém rezervačním systému rezervovat učebny pro potřeby cvičení, mohou opět této možnosti využívat,
 • v případě přijímacích zkoušek do studia na HAMU budou povinni uchazeči o studium (v některých případech včetně potřebného doprovodu) podepsat a na vrátnici odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti,
 • veškeré cizí osoby, které budou mít neodkladný důvod vstoupit do hlavní budovy Lichten. paláce a Hartig. paláce, budou povinni podepsat a na vrátnici odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti,

 

Nadále platí:

 • všechny prostory fakulty (Licht. palác, Hartig. palác, UZA) budou otevřené a přístupné od pondělí do pátku od 9 do 21 hod., v sobotu a neděli od 9 do 18 hod. s tím, že přístup do těchto prostor je možný pouze přes vrátnice - v případě Licht. paláce od 9 do 21 hod, v případě Hartig. paláce od 9 do 18 hod.,
 • studentům všech studijních oborů HAMU bude umožněn přístup na fakultu jak z důvodu výuky s pedagogem, tak z důvodu cvičení,
 • výuka nebo cvičení studentů bude probíhat v odpovídajících prostorách/učebnách jednotlivých kateder/pracovišť,
 • pro studenty, pedagogy a zaměstnance nadále zůstává zachována povinnost používat roušky ve vnitřních prostorách budovy, pokud nebude možné dodržet bezpečný odstup 2 metrů,
 • nadále je třeba důsledně dodržovat všechna hygienická opatření a pravidla,
 • doporučený počet osob na výuce v případě hudebního umění – max. 5 osob včetně pedagogů,
 • doporučený počet osob na výuce v případě tanečního umění – max. 10 osob včetně pedagogů,
 • účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:
   bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
   u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
   osoby nesmí podléhat karanténě,
 • rezervace Sálu Martinů je možná pouze prostřednictvím p. Vlčka (l. 134),
 • v případě Café HAMU a Klubu bude možné konzumovat jídlo i v jejich vnitřních prostorách,
 • nebude možné, aby si studenti po skončení svého absolventského koncertu pronajali prostory Café HAMU a Klubu.

 

7. června 2020