AKTUÁLNÍ INFORMACE KVESTORA K UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI AMU, HRADEBNÍ 7, PRAHA 1

Vážení ubytovaní, milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na množící se dotazy týkající se režimu na Koleji AMU (zejména ohledně plateb kolejného) v období nouzového stavu, omezení pobytu a pohybu osob na veřejnosti a rektorem AMU vyhlášeného nouzového režimu, vám sděluji:

I v rámci nouzového stavu zůstávají v maximální míře zachována všechna ustanovení uzavřené ubytovací smlouvy, platné do 30.6.2020.  Provoz koleje AMU zůstává zachován.

Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) se snaží v maximální možné míře vyjít studentům vstříc. Pokud by se tedy někdo z ubytovaných za těchto mimořádných okolností rozhodl pro ukončení smlouvy o ubytování před 30.6.2020, nebude AMU uplatňovat újmu za předčasné ukončení smlouvy.

Výše kolejného za měsíce březen, duben a květen 2020 a související informace:

1/ u studentů, kteří jsou na Koleji AMU prokazatelně ubytováni stejně jako před 12.3.2020, se výše kolejného nemění a kolejné hradí beze změny, tedy ve 100 % výši - dle platné ubytovací smlouvy.
Z důvodů minimalizace vzájemného osobního kontaktu mezi studenty a recepcí se doporučuje využít k úhradě kolejného platbu převodem na účet AMU,

2/ u ostatních studentů, kteří prokazatelně Kolej AMU (s ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým došlo ode dne 11. března 2020 k zákazu osobní přítomnost studentů na výuce) nevyužívají k ubytování dle platné ubytovací smlouvy, se AMU rozhodla snížit kolejné o 80 % z ceny kolejného dle platné ubytovací smlouvy.
Výše kolejného tedy činí 20 % kolejného a uvedená výše je platná pro období od 12.3.2020 do 31.5.2020, nebude–li, s ohledem na vývoj situace kolem koronaviru, ze strany AMU stanoveno jinak,

3/ termíny splatnosti kolejného dle platné ubytovací smlouvy se nemění,

4/ studenti, kteří se rozhodnou pro okamžité ukončení ubytovací smlouvy zpětně k 31.3.2020 /bez sankce/, musí neprodleně, nejpozději však do 8.4.2020 (včetně), požádat písemně vedoucího koleje AMU – prostřednictvím emailu na adresu frantisek.petlach@amu.cz - o ukončení ubytovací smlouvy dohodou k datu 31.3.2020.
Podmínkou pro zpětné ukončení ubytovací smlouvy k 31.3.2020 je však úplné vyklizení pokoje ze strany ubytovaného studenta a to nejpozději do 9.4.2020 do 14.00 hod.

5/ v případě ukončení smlouvy v období od 31.3.2020 do 30.6.2020 bude těmto studentům vrácena ubytovací kauce.

Případné nedoplatky kolejného budou uhrazeny z ubytovací kauce, případné přeplatky kolejného budou neprodleně bezhotovostně poukázány na účet sdělený ubytovaným studentem.

6/ Současně dávám všem studentům na vědomí, že až do odvolání platí na Koleji AMU zákaz návštěv.

Zároveň si vás dovoluji upozornit, že dle ustanovení smlouvy o ubytování má AMU v odůvodněných případech právo v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit písemným sdělením zaslaným ubytovanému v dostatečném předstihu pokoj a přidělit ubytovanému jiný pokoj k přechodnému ubytování, a to na dobu nezbytně nutnou.

Věřím, že toto opatření nebude nutné uplatňovat, ale v případě prokázání onemocnění COVID-19 u osoby ubytované na Koleji AMU, může AMU toto opatření využít, s tím, že za dostatečný předstih se považuje oznámení zaslané 24 hodin před provedením změny pokoje. V takovém případě prosím o poskytnutí maximální možné součinnosti.

Situace studentů, kteří v současnosti nemohou ubytování a služby s tím spojené využívat s ohledem na opatření omezující volný pohyb osob mezi státy přijatá Vládou ČR či jiného státu, budou řešeny individuálně.

Případná změna výše kolejného za období červen 2020 či další změny režimu na koleji budou všem studentům s platnou ubytovací smlouvou včas oznámena, a to v závislosti na vývoji celkové situace, trvání nouzového stavu a omezení pobytu a pohybu osob na veřejnosti.

Děkuji za vaši součinnost a věřím, že tuto nelehkou dobu zvládneme ve zdraví.

V Praze dne 1.4.2020

ing. Ladislav Paluska
kvestor

1. dubna 2020