AKTUÁLNÍ INFORMACE KVESTORA K UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI AMU, HRADEBNÍ 7, PRAHA 1 ZE DNE 4. 11. 2020

Vážení ubytovaní, milé studentky a milí studenti,

v návaznosti na množící se dotazy týkající se režimu na Koleji AMU (zejména plateb kolejného) v období nouzového stavu v rámci 2. vlny koronaviru, s přihlédnutím k Aktuálnímu opatření MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s COVID - 19 ze dne 13.10.2020, vám sděluji, že i v rámci nouzového stavu zůstávají v maximální míře zachována všechna ustanovení uzavřené ubytovací smlouvy, platné do 30. 6. 2021.  Provoz koleje AMU zůstává zachován s omezeními, vyplývajícími z výše citovaného opatření MŠMT.

Výše kolejného za měsíc říjen 2020 a související informace:
1/ u studentů, kteří byli na Koleji AMU prokazatelně ubytováni stejně, jako před 13. 10. 2020, se výše kolejného nemění a kolejné hradí beze změny, tedy ve 100 % výši dle platné ubytovací smlouvy.
Z důvodů minimalizace vzájemného osobního kontaktu mezi studenty a recepcí se doporučuje využít k úhradě kolejného platbu bezhotovostním převodem na účet AMU,

2/ u ostatních studentů, kteří prokazatelně Kolej AMU (s ohledem na opatření MŠMT ze dne 13. 10. 2020, vydaného v návaznosti na Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 k omezení provozu vysokoškolských kolejí), nevyužívají k ubytování dle platné ubytovací smlouvy, se AMU rozhodla snížit kolejné o 70 % z ceny kolejného dle platné ubytovací smlouvy.
Výše kolejného tedy činí 30 % kolejného a uvedená výše je platná pro období od 13. 10. 2020 do 31. 10. 2020,

3/ termíny splatnosti kolejného dle platné ubytovací smlouvy se nemění,

4/ současně připomínám, že až do odvolání platí na Koleji AMU zákaz návštěv.

Zároveň si vás dovoluji upozornit, že dle ustanovení smlouvy o ubytování má AMU v odůvodněných případech právo v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit písemným sdělením zaslaným ubytovanému v dostatečném předstihu pokoj a přidělit ubytovanému jiný pokoj k přechodnému ubytování, a to na dobu nezbytně nutnou.

Věřím, že toto opatření nebude nutné uplatňovat, ale v případě prokázání onemocnění COVID-19 u osoby ubytované na Koleji AMU, může AMU toto opatření využít, s tím, že za dostatečný předstih se považuje oznámení zaslané 24 hodin před provedením změny pokoje. V takovém případě prosím o poskytnutí maximální možné součinnosti.

Případná změna výše kolejného za období po 31. 10. 2020 či další změny režimu na koleji budou všem studentům s platnou ubytovací smlouvou včas oznámeny, a to v závislosti na vývoji celkové pandemické situace, trvání nouzového stavu a omezení provozu kolejí.

Současně vyzývám všechny studenty v současné době ubytované na Koleji AMU k přísnému dodržování všech vládou vyhlášených opatření proti dalšímu šíření koronaviru, jakož i všech ustanovení smlouvy o ubytování.

Děkuji za vaši součinnost a věřím, že tuto nelehkou dobu zvládneme ve zdraví.

V Praze dne 4. 11. 2020
Ing. Ladislav Paluska v. r.
kvestor

 

4. listopadu 2020