IDU: FINANČNÍ PODPORA ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ

Rádi bychom sdíleli informaci, že Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje (jako zadavatel pověřený Ministerstvem kultury) výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s epidemií COVID-19 se v roce 2020 výzva rozšiřuje o:

a) podporu vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností

b) účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech

Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

 

1) Základní podmínky pro udělení podpory

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

a) Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura
 • kulturní management

b) Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

c) Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 30 tisíci Kč.

d) Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI NA INDIVIDUÁLNÍ VÝJEZDY NA AKCE V ZAHRANIČÍ

a) Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.

b) Zahraniční cesta musí mít nekomerční charakter.

c) Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.

d) Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.

e) V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.

f) Z této výzvy jsou vyloučeny cesty zástupců mezinárodních nevládních organizací se sídlem v IDU, pro které je určeno separátní výběrové řízení.

g) Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise zpravidla nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován (např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.).

h) Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.

i) Žadatel je povinen sledovat stránky MZV ČR, konkrétně aktuální seznam bezpečných zemí v posledním týdnu uzávěrky. IDU jako poskytovatel podpory si vyhrazuje právo na úpravu schválených žádostí v návaznosti na doporučení Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva kultury ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI O VYTVÁŘENÍ PROPAGAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH MATERIÁLŮ INDIVIDUÁLNÍCH UMĚLECKÝCH OSOBNOSTÍ

V případě žádosti o podporu vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností se musí jednat o prezentaci tvorby v zahraničí a navázání mezinárodní spolupráce (např. anotace, úryvky z recenzí, ukázky, profily a portfolia individuálních umělců doplněné o ukázky z tvorby ve formátu textových, audio i audiovizuálních materiálů, titulkování ukázek apod.).

PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI O ÚČAST NA ZPOPLATNÉNÝCH MEZINÁRODNÍCH ON-LINE KONFERENCÍCH A WORKSHOPECH

V případě účasti individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech je možné zažádat o podporu překladů odborných příspěvků na akcích v zahraničí nebo publikovaných tiskem v odborných periodicích nebo na profesních webových portálech.

UZNATELNÉ NÁKLADY PODPORY

V případě žádosti o podporu individuální zahraniční cesty patří mezi uznatelné náklady pouze registrační poplatek na akci, mezinárodní doprava ze sídla žadatele do místa akce a zpět, náklady na ubytování do max. výše 2000,- Kč / 80,- EUR/den. Mezi neuznatelné náklady patří stravné, lokální doprava, doprava materiálu, honoráře, propagační materiály.

V případě žádosti o podporu propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností mezi uznatelné náklady patří především překlady, grafická úprava, tisk, střih videoukázek, náklady spojené s umístěním na webovou stránku. Mezi neuznatelné náklady patří umělecké překlady kompletních děl a realizace propagačních a prezentačních materiálů právnických osob (soubory, kulturní organizace apod.).

V případě účasti individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech mezi uznatelné náklady patří především překlady a registrační poplatky. Mezi neuznatelné náklady patří autorské honoráře.

UZNATELNÉ NÁKLADY je možné čerpat v období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020.

TERMÍNY VÝZVY 2020

Výzva je otevřena pro akce konané od 1.1. 2020 do 31. 12. 2020

Uzávěrka výzvy je 8.10. 2020 (24:00 CET).

Zahraniční cesty vč. tvorby propagačních materiálů a účasti na on-line konferencích a workshopech realizovaných v roce 2020 musí být účetně ukončeny do 31. 12. 2020.

 

2. Účastníci výběrového řízení

Výběrové řízení je určeno:

pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

fyzická osoba je povinna doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit:

a) CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit

b) motivační dopis (zahraniční cesta) nebo prezentace projektu (propagační materiály a on-line platformy)

c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (web, propagační materiály)

d) kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

 

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z externích expertů a zástupců IDU tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1a) zastoupen. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Kritéria hodnocení a výběru:

a) mezinárodní význam akce a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;

b) dosavadní výsledky činnosti žadatele a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);

c) aktivní účast žadatele na akci;

d) přiměřenost nákladů a přiměřená délka pobytu pro naplnění cílů cesty;

e) u opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům cesty pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv;

f) komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů.

 

4. Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

Přijetí žádosti (NOVÉ!)

Žádosti jsou od roku 2020 přijímány pouze na online FORMULÁŘI „Přihláška na výzvu PerformCzech - Krátkodobá mobilita Go and See pro rok 2020”

Online formulář najdete:

https://mis.idu.cz/

- povinné přílohy jsou součástí online FORMULÁŘE (do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (pouze ve formátech PDF, Doc, Docx, Jpg)

Seznam povinných příloh:

 • strukturované CV
 • motivační dopis (zahraniční cesta)
 • popis projektu (propagační materiály a on-line platformy);
 • specifikace akce (zahraniční cesta), další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);
 • kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky);

- žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2020 v termínu:

27.10. 2020: žádosti doručené do 8.10. 2020 (rozhoduje datum elektronického odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

 

Více informací: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1603-zasady-vyberoveho-rizeni-idu-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-v-oblasti-profesionalniho-umeni-pro-rok-2020-kratkodoba-mobilita.

 

24. září 2020