Hudební produkce

doktorský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Doktorské studium produkce věnuje pozornost specializovaným oblastem, hudebního a hudebně dramatického (operního, operetního a muzikálového) provozu, kulturního a hudebního průmyslu v jeho aktuálních proměnách, digitalizaci jako fenoménu XXI. století, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva ve vztahu k aktuálním aktivitám EU.

Profil absolventa

Absolventi doktorského oboru hudební produkce působí jako přední organizátoři v oblasti hudebního života a kulturních průmyslů, pracují jako intendanti nebo ředitelé špičkových operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Požadavky a přijímací řízení

Doktorské studium oboru hudební produkce je určeno především absolventům magisterského studia oboru hudební produkce na HAMU nebo absolventům příbuzných a analogických oborů na DAMU, JAMU apod., případně na dalších vysokoškolských pracovištích zaměřených na uměnovědné a kulturně zaměřené obory. Ve výjimečných případech mohou studovat i absolventi jiných oborů, pokud vyhoví nárokům náročné přijímací zkoušky a mají za sebou praxi v oblasti organizace umění a kultury. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu MgA./Mgr.

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit projekt zamýšlené disertační práce, který posuzuje oborová rada i výsledky dosavadní produkční nebo producentské praxe. V kompetenci OR je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny projektu.

O přijetí uchazeče do studia v doktorském studijním programu rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.


Garant oboru

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.