Kodex posluchače a docházka

1. Obecné pojetí studia
Jazzová katedra HAMU není koncipována jako instituce, která má za cíl uznávat předem nabyté jazzové schopnosti svých posluchačů v patřičné administrativní formě, nýbrž jako elitní hudební laboratoř dostupná pouze vybraným jedincům, kde se především klade důraz na rozvoj nových poznatků a dovedností získaných během studia. Jinými slovy – smyslem studia není předvádět své stávající schopnosti, ale posouvat se dál, překračovat své hranice. Z tohoto důvodu je docházka posluchačů do hodin neodmyslitelnou součástí hlavních kritérií, které zaručují úspěšný průběh i uzavření studijního programu.

2. Postoj jazzové katedry vůči absenci
Ačkoliv je jedním z hlavních cílů jazzové katedry adekvátně připravit posluchače-studenta na následnou profesionální kariéru, je nutné, aby posluchači přistupovali k propojení vlastních školních a mimoškolních činností zodpovědně, profesionálně a se správnou měrou. Každý posluchač musí vědět, že míra jeho zapojení v profesionálním světě již během studia bude mít přímý dopad na jeho studentský výkon, který je z hlediska jazzové katedry prioritní. V případě, že by posluchač jasně dával přednost svým mimoškolním aktivitám před školní činností a docházkou, je třeba vzájemnou spolupráci ukončit a uvolnit tak státem dotované studentské místo někomu dalšímu, kdo o něj jeví větší zájem.

3. Různé případy absence a její tolerování

Míra tolerované absence – bakalářský stupeň:
První ročník: 30% z celoroční docházky
Druhý ročník: 40% z celoroční docházky
Třetí ročník: 50% z celoroční docházky

Míra tolerované absence – magisterský stupeň:
První ročník: 40% z celoroční docházky
Druhý ročník: 50% z celoroční docházky

Minimální semestrální docházka musí být pro všechny posluchače všech ročníků alespoň 50%.
Uvedená absence platí pro každý předmět zvlášť, nikoliv pro průměrnou docházku v rámci všech předmětů dohromady během celého ročníku.
V rámci projektů souborové hry je povinná 100 % ůčast bez jakékoliv absence (vyjímku tvoří pouze náhlé a závažné zdravotní důvody).
Absence se dělí na dvě kategorie:
1. Absence z důvodů rodinných nebo zdravotních – nemoc vlastní či nemoc rodinného příslušníka, o nějž se daný posluchač musí postarat
2. Absence z důvodů profesionálních – tj. jakýkoliv druh koncertního angažmá v době výuky, vlastní pedagogická činnost na cizí instituci apod.

Je-li absence podmíněná dlouhodobými rodinými či zdravotními problémy, je nutné konzultovat tuto absenci s vedoucím katedry již v jejím samotném průběhu a oznámit ji studijnímu oddělení HAMU spolu s patřičným lékařským potvrzením. Pouze v takovém případě bude možné udělit posluchači vyjímku, aby mohl uzavřít ročník, byť s větší měrou absence než je tolerované množství.
Je-li součet rodině-zdravotních a profesionálních absencí větší, než tolerované množství, je třeba úředně doložit, že více než polovina absence byla ze zdravotních důvodů.

4. Dopady absence na závěrečnou klasifikaci:
Každá absence představuje odečet tří procent ze závěrečné známky. V rámci jednoho semestru má však posluchač k dobru dvě absence v každém předmětu, které se nijak neprojeví na jeho známce. Třetí absencí mu začíná odpočet, který rovněž započítává i první dvě absence (tj. v tomto případě dohromady 9% ze známky pro onen semestr, kterého se daná absence týká).
Hodnotící stupnice pro referenci:

Známka Body Slovně
A 100-90 výborně (excellent)
B 89-80 velmi dobře (very good)
C 79-70 dobře (good)
D 69-60 uspokojivě (satisfactory)
E 59-50 dostatečně (sufficient)
F 49-0 nevyhovující (failed)

5. Důsledky nadměrné absence:

1. Je-li posluchač nadměrně nepřítomen v rámci hlavního oboru či souborové hry, výsledkem je ukončení studia.
2. Je-li posluchač nadměrně nepřítomen v rámci dopňujících teoretických předmětů a semináře, výsledkem je neudělení zápočtu a tudíž možné opakování ročníku (neplatí pro první ročník, který nelze opakovat). Při neudělení dvou či více zápočtů na konci ročníku stejnému posluchači dochází k ukončení studia.
3. Absence v procentech se odečítá od posluchačova závěrečného hodnocení – je tedy nemožné, aby posluchač získal tu nejvyšší známku, bude-li v průběhu roku nepřítomen na hodinách.
Posluchači s hraniční absencí mohou dostat od daného vyučujícího práci navíc, která může kompenzovat jejich částečnou absenci a pomoct jim k získání zápočtu. O této možnosti rozhoduje sám pedagog daného předmětu, který má rovněž právo ji nevyužít.