Cembalo

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace v cembalové interpretaci od hudby barokní po hudbu současnou spolu s poznáváním širších interpretačních vývojových souvislostí. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.

Profil absolventa

Absolvent BcA. stupně je schopen samostatné interpretace hudebního díla na vysoké úrovni a s patřičným přehledem a orientací v různých kompozičních stylech. Může se aktivně zapojovat do koncertního života jak sám, tak s partnery v hudbě komorní. V rámci možností a na
základě dosaženého vzdělání může rovněž působit pedagogicky. Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při teoretických a tvůrčích diskusích.

Požadavky a přijímací řízení

Výrazný nástrojový talent (předpoklady pro studium zvoleného nástroje), všeobecné hudební předpoklady (výborná paměť, cit pro rytmus, tempo apod.), hudební představivost a schopnost vystižení hudebních stylů, dobrý zdravotní stav, psychické předpoklady, kulturně společenský přehled.
Základním předpokladem přijetí do bakalářského studia je úspěšné vykonání talentové zkoušky.
Repertoárové požadavky pro složení přijímací talentové zkoušky jsou následující:
a) volná forma ze 17. st. (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)
b) jedna suita francouzských clavecinistů (L. Couperin atd.) nebo
Fr. Couperin: 8 preludií z "L´art de toucher le clavecin"
c) D. Scarlatti: 2 sonáty (virtuózního charakteru) zpaměti
d) skladby J. S. Bacha (Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z ?Dobře temperovaného klavíru?)Garant oboru

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Dohody - provoz-THP, Profesor - děkan

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Odd. OPVV rektorátu#Sekretariát HAMU

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ