Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla

doktorský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Záměrem filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, clownerie a grotesky, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry jako je „současný cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást nonverbálního divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného nonverbálního divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V doktorandském stupni je kladen důraz na vědeckou a výzkumnou činnost a teorii v oboru nonverbálního divadla a současného cirkusu.

Požadavky a přijímací řízení

Součástí přijímací zkoušky je pohovor a prověrka:

orientace v problematice a metodologii současného nonverbálního divadla
interpretace a teoretické reflexe (nonverbální divadlo a současný cirkus)
znalostí z teorie a dějin pantomimy, pohybovyhového divadla a současného cirkusu
znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce a praktického uměleckého výkonu
znalost 2 světových jazyků

Disertační práci tvoří dvě složky, a to prezentace nonverbálního představení a vypracování samostatné teoretické práce, zaměřené na závažné, dosud neřešené problémy oboru nonverbální divadlo.


Garant oboru

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Pracoviště: Katedra nonverbálního divadla#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.