Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Předpoklady přijetí: Výrazný kompoziční talent, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelské techniky, hluboká znalost hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři, všeobecný kulturní přehled.

Praktická zkouška:

1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu

2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby

3) Další součásti zkoušky:

- sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát)

- prověření praktické dovednosti a pohotovosti.
 

Uchazeč zvolí dvě zadání ze dvou různých níže uvedených tří okruhů:

A/- harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru)
- vypracování expozice barokní fugy na dané téma (bez použití klavíru)

B/ Vytvoření krátké studie na základě výběru jednoho ze tří různých zadání limitujících rozličné hudební parametry (výběr tónů, intervalů, rytmických délek apod.). Vše bez použití klavíru.

C/ Krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu (možnosti použití vlastního počítače nebo počítačů katedry s programy ProTools nebo Cubase).

4) hra na klavír - orientační přehrávka (např. dvě skladby různých stylových období podle schopnosti uchazeče)

Cílem bakalářského studia je dokonalé profesionální zvládnutí oboru a jeho technické stránky, i vysokoškolských základů vědních disciplín historických, hudebně teoretických, estetických a všeobecně kulturně vzdělávacích, předepsaných učebními programy. Teoretický základ získaný bakalářským studiem umožňuje jeho absolventu uplatnění na poli pedagogickém, kulturně organizačním i uměleckém v praxi uměleckého života. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopnosti samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplin a způsobilost získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářský studijní obor