Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.Magisterské studium je koncentrováno převážně na hlavní obor studia, na získání nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. Absolvent je samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro osobní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty.

Specializace:
 

Specializace skladba
Specializace elektroakustická hudba
Specializace filmová hudba

KLASICKÁ KOMPOZICE

Požadavky:

a)  Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.

b)  Vypracování krátké studie z historických kompozičních slohů a dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu).

c)  Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).

Na základě předložených prací může katedra uchazečům udělit dispens z jednotlivých součástí zkoušky.

Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních a hudebně teoretických disciplín.

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D., slavomir.horinka@hamu.cz

 

ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA

Magisterská specializace na elektroakustickou hudbu a nová média akcentuje technologicky podmíněnou skladatelskou práci v oblastech autonomní elektroakustické kompozice, fixních mediálních forem, hudebního programování, zvukového designu a performance, zvukových instalací, anebo počítačově podporované kompozice.

Vedle teoretické a historické výuky s akcentem na vzájemné vztahy hudby a technologií je akcent kladen zejména
- na získání hudebně technologických dovedností a to zejména v oblasti studiové kompoziční práce,
- real-time electronics,
- interaktivní hudební aplikace,
- základní vhled do oblasti physical computing,
- rozmanité formy prostorového zvuku,
- hudebně zvukovou postprodukci s přesahy do oblasti rozhlasové a filmové tvorby, respektive multimediálně orientovaných projektů.

Požadavky:

1. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech. Může se jednat o kompozice čistě elektronické,
kombinující elektronickou a akustickou složku, či práce čistě akustické vzniklé s různými typy technologické podpory.
2. Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v laboratoři EA hudby katedry skladby 
(ProTools, Logic) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k dispozici. Technické parametry pro práci lze na požádání upřesnit.
3. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).
4. Na základě předložených prací může katedra uchazečům udělit dispens z jednotlivých součástí zkoušky. 
5. Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních a hudebně teoretických a technologických disciplín.

Konzultace poskytuje doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D, michal.rataj@hamu.cz

FILMOVÁ HUDBA

Posluchač studující obor „skladba“ ve specializaci „filmová hudba“ se v hodinách hlavního oboru učí vědomě aplikovat svoji práci pro film tak, aby - ve shodě s režisérským záměrem – do audiovizuálního díla přispěl autonomní hudební či zvukovou kompozicí a nabídl tak režisérovi a celému realizačnímu týmu svůj tvůrčí pohled.

Skladatel si uvědomuje dramaturgické důsledky své práce v kontextu celého audiovizuálního díla a je schopný analyzovat jeho jednotlivé parametry (tektoniku, témbr - instrumentaci, psychologii vnímání apod.).

Realizace filmové hudby vychází ze skladatelova plného porozumění režisérskému záměru, anebo jej tvůrčím způsobem doplňuje a posouvá. Skladatel se plně orientuje v celkovém uměleckém vyznění filmu, stejně jako v praktických záležitostech týkajících se vlastní realizace soundtracku i filmové produkce jako takové.

Součástí studia je i příprava skladatele na praktickou a trvale udržitelnou kariéru. 

Učí se základům produkce a způsobům, jak distribuovat, či ekonomicky zhodnotit výstupy své kompoziční - učí se do jisté míry rozvíjet soubor svých dovedností souvisejícím s podnikáním (manažerské schopnosti, porozumění finančním záležitostem, tvořením smluv, autorské právo).

Absolvent specializace je schopen spojovat tvůrčí i obchodní aspekty audiovizuálního průmyslu.

Požadavky:

1. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.

Muže se jednat i o kompozice elektronické, kombinující elektronickou a akustickou složku, či práce čistě akustické vzniklé s různými typy technologické podpory.

2. Předložení ukázky vlastní spolupráce na audiovizuálním díle.

3. Vypracování krátké kompozice k dané filmové ukázce (cca 1 minuta, pro všechny uchazeče stejná) formou notového záznamu nebo zvukové realizace v počítači, k níž je možné použít vlastní počítač nebo zařízení katedry skladby. Vypracovanou kompozici budou uchazeči prezentovat buďto z notového záznamu v počítači, nebo provedením na klavír nebo jiný vlastní nástroj, v případě zvukové realizace z výsledného zvukového souboru.

Na katedře skladby jsou k dispozici tři počítače PC s notačními programy Finale a Sibelius a dva počítače MAC (Pro Tools, Cubase, Logic, knihovna Native Instruments, základní zvuková banka). Doporučujeme technickou konzultaci před přijímacími zkouškami.

4. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná práce).

5. Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních a hudebně teoretických a technologických disciplín.

Konzultace poskytuje Mgr. Zbyněk Matějů, zbynek.mateju@hamu.cz

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterské studijní obory