Skladba

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

V hlavním oboru skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.
Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.
Na bakalářském stupni se postupuje od menších útvarů komorní hudby po středně velká obsazení, což bývá také předmětem bakalářského diplomního úkolu.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně zvládá kompoziční techniku v novodobých i tradičních skladebných stylech včetně dílčích disciplín.
Je schopen samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby.
Zvládá základy a běžnou práci s moderními technologiemi (notační programy, základy elektroakustické tvorby).
Orientuje se ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje.
Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet.
Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích.

Požadavky a přijímací řízení

Přijímací zkouška obsahuje:
1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu
2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby
3) Další součásti zkoušky:
- sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát)
- prověření praktické dovednosti a pohotovosti (uchazeč zvolí po jedné možnosti ze dvou různých okruhů uvedených níže)
okruh A)
- harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru)
- vypracování expozice barokní fugy na dané téma (bez použití klavíru)
okruh B)
vytvoření krátké studie na základě výběru jednoho ze tří různých zadání limitujících rozličné hudební parametry (výběr tónů, intervalů, rytmických délek apod.), vše bez použití klavíru
okruh C)
krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu
(možnost použití vlastního počítače, nebo počítačů katedry s programy ProTools NEBO Cubase)
4) hra na klavír – orientační přehrávka (např. dvě skladby různých stylových období podle schopností uchazeče)

b) Uchazeči o bakalářské studium, kteří uspěli u talentové praktické zkoušky, složí dále ústní zkoušku z dějin hudby a z harmonie (analýzy). Od ostatních hudebně-teoretických disciplín je udělen dispens, prokáže-li uchazeč, že v závěrečné klasifikaci za uvedené předměty na vysvědčení z konzervatoře, popř. GJN v Praze (hudební zaměření), neměl z těchto předmětů známku nižší než druhého stupně.


Garant oboru

prof. Hanuš BARTOŇ

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: hanus.barton@hamu.cz
Web: http://www.volny.cz/jedlova/
Telefon: 234 244 141, 608155071

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Hanuš BARTOŇ