Housle

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace v houslové interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen samostatné interpretace hudebního díla na vysoké úrovni a s patřičným přehledem a orientací v různých kompozičních stylech. Může se aktivně zapojovat do koncertního života jak sám, tak i v komorní či orchetrální hře. V rámci možností a na základě dosaženého vzdělání může rovněž působit pedagogicky. Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při teoretických a tvůrčích diskusích.

Požadavky a přijímací řízení

Výrazný nástrojový talent (předpoklady pro studium zvoleného nástroje), všeobecné hudební předpoklady (výborná paměť, cit pro rytmus, tempo apod.), hudební představivost a schopnost vystižení hudebních stylů, dobrý zdravotní stav, psychické předpoklady.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Program přijímacích zkoušek:

1) 1 stupnice durová, 1 stupnice mollová, z toho jedna čtyřoktávová (jednoduchá) Min. 8 not legato a na dva smyky. Rozložené akordy na dva smyky. Dvojhmatové stupnice – tercie, sexty a oktávy, legato v přiměřeném tempu po 4 notách, prstokladové oktávy a decimy – legato v přiměřeném tempu po 2 nebo 4 notách

2a) jedna etuda N. Paganini, op. 1 – Capriccia

2b) jedna etuda N. Paganini, op. 1 – Capriccia (jiná než v bodě A) nebo Wienawski op. 10, Capriccia č. 2–7, , op. 18 kterákoli nebo J. Dont Etudy op. 35

3) J. S. Bach – dvě části ze Sonát a Partit pro sólové housle, z toho jedna akor­dická

4) W. A. Mozart, 1. část z koncertu č. 3 G dur, č. 4 D dur nebo č. 5 A dur s kadencí

5) romantický nebo moderní houslový koncert

Hra zpaměti je podmínkou.


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ