Choreografie

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium se zabývá problematikou choreografického ztvárnění programní hudby - ve smyslu práce a choreografické stavby na rytmickou nebo tonální hudební složku, využití dramatického náboje, vystihnutí nebo kontrapunktu hudebních stylů a žánrů,vytvoření inspirace a zadání hudebnímu skladateli nebo hudební režii, vyjádření vztahu mezi taneční a hudební strukturou včetně práce s hudební partiturou. Ve ztvárnění dějové choreografie vzhledem k libretu, tématu, vztahu k dramatické situaci a charakteru postav. Důraz je kladen na poznání a práci pohybového slovníku různých tanečních technik např. klasické, neoklasické, moderní, současné folklórní, zábavné atd., na prostorové vztahy - pohyb v prostoru (vertikální, horizontální, polyscénické řešení, multiúčelové prostředí, site specific, simultánní scény, mise-en-sceny atd.) a práci s interpretem - virtuózním pohybem, minimálním pohybem, stylizovaným a přirozeným pohybem, výrazovým a abstraktním pohybem, pohybovým a tělesným napětím, prolínáním pohybových žánrů atd..

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Choreografie má získat ucelené vzdělání a zručnost v jednotlivých tanečních technikách, v jejich historickém a soudobém pojetí, vědomosti a dovednosti v oblasti choreografického aranžmá a choreografické tvořivosti. Absolvent zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně také v dalších uměleckých oborech a kultuře.

Požadavky a přijímací řízení

Předpokladem přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací řízení proběhne ve 3 vyřazovacích kolech:

1. KOLO
korespondenčně

videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem. Eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4-5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována etc. U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí.
Jako přílohu přihlášky přiložte minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašlete v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz
vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení

2. KOLO
prezenčně

písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti a z dějin tance a baletu
praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec)
praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3-6 minut, buď prostřednictvím interpretů nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od prací v prvním kole.
3. KOLO
prezenčně

vytvoření čtvrté choreografie na místě v rozsahu 3-6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.) na zadanou hudby (výběr z několika možností)
pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla
písemná zkouška z hudebních znalostí a dovedností.


Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro 2 a 3. kolo přijímacího řízení.


Garant oboru

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Referent správního úseku, Profesor - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.