Choreografie

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je přesvědčivé zvládnutí problematiky taneční tvorby, zásad choreografické kompozice, dramaturgie a režie. Cílem je rovněž prohloubení praktických zkušeností při přípravě choreografického díla (synopse, scénář), při realizaci díla (stavba choreografické kompozice v součinnosti s hudbou, scénografií, kostýmem a produkcí) svojí tvorby. Součástí je rovněž rozvoj schopností (sebe)reflexe choreografických opusů a znalosti historie a analýzy tance.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Choreografie dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména v budování vlastního choreografického "rukopisu". Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti tance a pohybového divadla. Absolvent by měl prokázat rozvinuté schopnosti pro vytvoření vlastního choreografického díla se znaky tradičních stylů i novodobých trendů nebo v inscenacích, kde je choreografie nedílnou součástí jiných žánrů živého umění.
Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží také v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se současnými přístupy ke studiu tance.

Požadavky a přijímací řízení

Absolventi jiných VŠ s přihláškou zašlou videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti v rozsahu ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce). Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny.
U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí. Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor. Jako přílohu přihlášky přiložte minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašlete v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o choreografickém projektu a tezích své diplomní práce.

Absolventi jiných VŠ se podrobí také ústní orientační zkoušce z dějin tance a baletu, písemnému testu znalostí hudební teorie, předloží svou bakalářskou práci a předvedou - prezentují svoji třetí ukázku z choreografické tvorby.


Garant oboru

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Referent správního úseku, Profesor - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.