Pedagogika tance

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky taneční pedagogiky ve zvolené specializaci ? klasický, moderní nebo lidový tanec, prohloubení praktických zkušeností při práci v různých stupních pedagogického působení na základních školách, středních odborných školách (na konzervatořích) a v profesionálních baletních (tanečních) souborech (divadlech). Vypracování vlastního osobnostního profilu pojícího v sobě špičkového umělce, pedagoga a znalce tanečního a pohybového divadla.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika tance dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména ve vztahu ke zvolené specializaci na určitou taneční techniku/styl. Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti didaktiky a metodiky. Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se se současnými přístupy ke studiu tance. Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika tance by měl být připraven k pedagogickému působení na všech stupních tanečního vzdělávání stejně jako pro činnost pedagoga a repetitora v baletních souborech divadel a v profesionálních tanečních ansámblech. Očekává se od něj osobitý přínos pro další rozvoj tanečního školství.

Požadavky a přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o zamýšleném projektu magisterské práce a tezích diplomové práce.

Absolventi jiných VŠ navíc předloží svou bakalářskou práci. Podrobí se také ústní orientační zkoušce v rozsahu resumé bakalářského studia ve třech základ­ních okruzích:

pedagogická metoda výuky tance
metodika vybrané taneční techniky
vzdělávací systémy, osobnosti, instituce


Garant oboru

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Referent správního úseku, Profesor - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.