Přijímací řízení do magisterského studia

POZOR

  Uzávěrka přihlášek do navazujícího magisterského studia na akademický rok 2018/19:
  31. března 2018, rozhoduje razítko pošty.


OPERNÍ REŽIE

1) podání přihlášky
2) úspěšné absolutorium bakalářského studia
3) uskutečněná pohostinská režie na operní scéně, doložená videozáznamem,
    popř. posudkem pedagoga Katedry ZOR
4) pohovor o odborné problematice oboru


ZPĚV

1) podání přihlášky
2) úspěšné absolutorium bakalářského studia
3) samostatný celovečerní koncert (60´), obsahující:
- písňový cyklus (český nebo cizojazyčný)
- árie z období baroka nebo klasicizmu
- další árie podle vlastního výběru, nejlépe české
Navržený program podléhá schválení katedry s ohledem na dodržení požadované úrovně technické náročnosti.
Absolventi jiných fakult než HAMU předloží aktuální vyjádření foniatra.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterské studijní obory