Zpěv

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Obor Zpěv poskytuje praktické vzdělání v oblasti zpěvu, písňového a operního repertoáru, doplněné hudebně-teoretickými předměty. Individuální výuka zpěvu, doplněná povinnými korepeticemi, je vhodně doplněná závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného koncertu. Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby a dějin hudby si může student prakticky ověřit formou konkrétního projektu v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů. Zpěv je vyučován pedagogy, kteří jsou sami aktivními umělci nebo mají za sebou významnou uměleckou kariéru. Provázanost individuální výuky a kolektivní práce při přípravě operních projektů připravuje studenta na širokou možnost uplatnění.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen samostatně interpretovat hudební dílo s doprovodem klavíru nebo orchestru, ať jde o dílo písňové, operní nebo oratorní. Nachází uplatnění v širokém spektru hudebního dění, zejména jako člen pěveckých sborů.

Požadavky a přijímací řízení

Doložení dokumentů o ukončení středoškolského vzdělání nebo studijního oboru s maturitou. Výrazný pěvecký talent, fyziologické předpoklady pro zdravý hlasový rozvoj, interpretační představivost, rozvinuté hudební schopnosti, dobrá hudební paměť, znalost operní a písňové literatury, všeobecný kulturní přehled, jevištní dispozice.
Praktická zkouška:
1) zjištění hlasového rozsahu
2) jedna árie starých mistrů (17. nebo 18. stol.)
3) dvě písně české (počínaje dobou B. Smetany, také mohou být písně Schumann, Schubert aj. až po současnost)
4) jedna árie z české opery, jedna árie ze světové opery. Jednu árie je třeba provést herecky (vhodný jevištní projev je podmínkou přijetí)
5) recitace krátké básně
V odůvodněných případech může komise udělit od některé části zkoušky dispenz.
Uchazeči při zkoušce předloží vyjádření foniatra o zdravotním stavu.


Garant oboru

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER