Zpěv

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Magisterský obor Zpěv prohlubuje praktické vzdělání a náročnější repertoár v oblasti zpěvu. Výuka je zaměřena především na stylovou interpretaci, je doplněná povinnými korepeticemi. Oba ročníky magisterského stupně jsou ukončeny závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného recitálu nebo koncertu s orchestrem.
Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby si student prakticky ověřuje větší rolí v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Již v průběhu magisterského stupně studia se studenti mají možnost zapojit se i do praxe v profesionálních operních divadlech.
Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů.
Hudebně-estetické předměty umožní studentovi získat širší přehled v hudební oblasti a samostatnost při práci na interpretaci děl určitých stylových období a vytváření propracované operní role jak po stránce technické, hudební i psychologické.

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v operních souborech divadel v ČR i zahraničí buď jako členové sboru či jako sólisté, dále se mohou stát členy profesionálních sborových těles, dále se mohou věnovat komorní hudbě. Aktivní uměleckou činnost zpravidla absolventi kombinují s pedagogickým působením na ZUŠ, konzervatořích, MKS, hudebních gymnáziích a základních školách.

Požadavky a přijímací řízení

1) podání přihlášky
2) úspěšné absolutorium bakalářského studia
3) uchazeč si připraví repertoár v trvání do 30 min., s tím, že tento repertoár bude obsahovat:
- písně český a zahraničních autorů
- árie z období baroka nebo klasicizmu
- další árie podle vlastního výběru, nejlépe české ale i světové
Navržený program podléhá schválení katedry s ohledem na dodržení požadované úrovně technické náročnosti. Komise si vybere program z daných 30 min., který uchazeči zazpívají.
Absolventi jiných fakult než HAMU předloží aktuální vyjádření foniatra.


Garant oboru

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER