Zvuková tvorba

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Bakalářské studium je koncipováno jako umělecký obor určený pro absolventy středních škol (konzervatoří, gymnázií, průmyslových škol atd.), kteří mají sluchové schopnosti, technické a hudební znalosti a dovednosti na požadované úrovni. Základním zaměřením je výchova k samostatné i týmové tvůrčí práci se zvukem v oblasti autonomní zvukové tvorby, zejména pak záznamu hudby, realizace elektronického zvuku, zvukové postprodukce, zvukové dramaturgie autonomních zvukových děl a scénického zvuku. Vedle oborových, technických a akusticko-teoretických předmětů je učební plán orientován na doplnění hudebně teoretického vzdělání, znalostí dějin hudby a repertoáru, dále na sluchovou analýzu, rozbor nahrávek a orientaci v notovém záznamu.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU je schopen samostatné tvůrčí práce se zvukem. Musí umět spojovat ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou a psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými normami zvukové komunikace zejména v nahrávkách klasické hudby a jazzu, v realizaci elektronického zvuku a v obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako zvukoví mistři zejména v malých nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, dále jako scéničtí zvukoví mistři, pedagogové na ZUŠ (obor Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT).

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení dvoukolové talentové zkoušky, kdy jsou po stránce teoretické i praktické prověřeny talentové předpoklady uchazeče, tj. sluchová rozlišitelnost a paměť, zvuková představivost a schopnost analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále základní orientace v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce a všeobecný kulturní přehled.
Při úspěšném složení první části zkoušky se uchazeči podrobují zkoušce z hudební teorie
a audiometrickému vyšetření. Zároveň během závěrečného pohovoru absolvují informativní zkoušku ze hry na hudební nástroj.


Garant oboru

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Zvukové studio HAMU#Katedra zvukové tvorby HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.