Zvuková tvorba

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Magisterské studium je koncipováno jako umělecký obor určený primárně pro absolventy bakalářského studia Zvukové tvorby na HAMU, dále pro absolventy FAMU, příp. pro další zájemce na odborně srovnatelné úrovni, např. z řad absolventů oboru audiofrekvenční technika na FEL ČVUT. Cílem je rozšiřování teoretických znalostí v oblasti hudby, estetiky, zvukové techniky a hudební a psychologické akustiky. Učební plán dále směřuje k prohlubování profesních dovedností odvíjejících se od úrovně bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU s akcentem na rozvoj profesního zaměření studenta v oblasti autonomní zvukové tvorby.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU představuje umělecko-technickou osobnost schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředkem hudebně estetické komunikace. Musí umět spojovat racionální poznávání a ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou, psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými a etickými normami zvukové komunikace zejména v nahrávkách nejzávažnějších děl klasické hudby a jazzu, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako zvukoví mistři v profesionálních nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích všech typů, jako zvukoví mistři v rozhlase v oblasti hudby i mluveného slova, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, dále jako scéničtí zvukoví mistři, pedagogové na SŠ (výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem) či na ZUŠ (obor Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT).

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení oborové přijímací zkoušky zahrnující písemnou zkoušku ze základů akustiky, elektroakustiky, elektroniky a zvukové techniky, dále písemnou zkoušku ze zvukové dramaturgie a poslechovou zkoušku.
V případě uchazečů, kteří nemají ukončené vzdělání bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU, je součástí oborové přijímací zkoušky též prověření praktických znalostí a dovedností z oblasti záznamu a zpracování zvuku. Dále je nutné složit zkoušku z hudební teorie a dějin hudby. Nedílnou součástí je pak i audiometrické vyšetření a zkouška ze hry na hudební nástroj a závěrečný pohovor.


Garant oboru

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Zvukové studio HAMU#Katedra zvukové tvorby HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.