Komorní hra

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Magisterské studium oboru Komorní hra je nasměrováno na získání nejvyšší mistrovské úrovně interpretace a integrace vědomostí do širších i obecnějších souvislostí. Absolvent magisterského studia bude samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro osobnostní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty. Obor významně posouvá kvalitu interpretačního umění v oblasti komorní hry jak v rovině samotné interpretace, tak i dramaturgie pódiových a nahrávacích kreací a v neposlední řadě i v intencích psychologických a vztahových. Soubory klavírní trio, smyčcové kvarteto a dechové kvinteto patří mezi klenoty české komorní interpretace.
Oborové specializace:
Klavírní trio (složení: klavír, housle,violoncello)
Smyčcové kvarteto (složení: dvoje housle, viola, violoncello)
Dechové kvinteto (složení: flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh)

Profil absolventa

Absolvent se fundovaně orientuje v repertoáru komorních skladeb zvolené studijní specializace. Jeho komunikativní a kreativní spoluutváření uměleckého projevu ztvárňovaném komorním souborem je na vysoké umělecké i teoretické úrovni. Ovládá metody spolupráce vedoucí k efektivnímu nastudování zvoleného hudebního díla. Má přehled o všeobecném dosavadním vývoji v oblasti hudby a zároveň je schopen publikační činnosti v odborném tisku, přednášek, či metodického řízení krátkodobých interpretačních a mistrovských kurzů zaměřených na oblast komorní hudby.
Souhrn praktických znalostí hluboce poučených v odborné literatuře a schopnost jejich zdůvodněného uplatnění nebo dalšího zprostředkování také umožní absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovně výuky na vysokoškolských institucích univerzitního typu.

Požadavky a přijímací řízení

Obecné požadavky k přijímacím zkouškám do magisterského studijního oboru Komorní hra:
Podmínkou pro účast na přijímací zkoušce je úspěšné absolutorium bakalářského studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.
Oborové specializace:
Klavírní trio (složení: klavír, housle, violoncello)
Smyčcové kvarteto (složení: dvoje housle, viola, violoncello)
Dechové kvinteto (složení: flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh)
Speciální požadavky:
Přijímacích zkoušek se zúčastní komorní soubor jako celek. Podmínkou pro přijetí je hodnocení v rámci souboru i individuální výstup každého člena, které musí dosáhnout minimální hodnotu 19,01 bodu. Pro přijímací zkoušku si soubor připraví program v délce 60 až 70 minut.
Studium je umožněno i jednotlivým členům již existujícího souboru za podmínky, že se tento soubor zúčastní všech studijních povinností studujícího člena.
Speciální požadavky jednotlivých oborových specializací:
Klavírní trio:
V programu musí být zastoupeno jedno z klavírních trií L. van Beethovena:

op.1 č.1 (Es dur), č.2 (G dur), č.3 (c moll)
op.70 č.1 (D dur), č.2 (Es dur)
op.97 (B dur)
Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude obsahovat významná díla triové literatury z různých stylových období (od klasicismu až po 20. století), např.:
B. Smetana: Klavírní trio g moll, op.15
A. Dvořák: Klavírní trio f moll, op.65
J. Brahms: Klavírní trio H dur, op.8
P. I. Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op.50
F. Mendelssohn-Bartholdy: Klavírní trio d moll, op.49
M. Ravel: Klavírní trio a moll
D.Šostakovič: Klavírní trio e moll, op.67
B. Martinů: Klavírní trio C dur

Smyčcové kvarteto :
Jeden ze smyčcových kvartetů op. 18 L. van Beethovena a smyčcový kvartet č. 2 d moll B. Smetany. Další výběr je ponechán na volbě uchazečů.

Dechové kvinteto:
Je požadováno provedení jednoho z následujících 24 Dechových kvintet Antonína Rejchy op.88, op.91, op.99 nebo op.100. Další skladby volí uchazeči tak, aby prokázali své mimořádné předpoklady pro magisterské studium. Doporučené další koncertní skladby :
Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René
Jacques Ibert: Trois pieces breves
Václav Trojan: Dechový kvintet, op. 8 (1937)
Joseph Haydn: Divertimento B-dur
Repertoár k přijímací zkoušce musí být volen tak, aby uchazeči prokázali své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.
V magisterském studiu lze též pokračovat po vstupu do životní praxe, předpokladem je prokázání úspěšného vykonávání umělecké praxe a úspěšné složení přijímací zkoušky. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, prověřujících úroveň uchazeče v předmětech, jimiž se liší studijní plány HAMU a příslušné školy, z níž uchazeč přichází.


Garant oboru

doc. Mgr. Štěpán KOUTNÍK

Docent - vedoucí kabinetu

E-mail: stepan.koutnik@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Štěpán KOUTNÍK