Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Bicí nástroje

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1. Sestava ("multipercission set-up")

Jedna skladba pro  z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

William Kraft: French suite
Mitchell Peters: Rondo (for 4 tomtoms)
Jacques Delecluse: 5 pieces breves
David Lang: The Anvill Chorus

2. Marimba, vibrafon

Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. (Alespoň část s uplatněním hry čtyřmi paličkami).

Akira Miyoshi: Conversation
Minoru Miki: Time for marimba
Gary Burton: 6 pieces for vibrafon solo
Josep Soler: I com el cant del rossiynol….
Kristina Moszumańska-Nazar: 3 koncertní etudy (jednu z nich)

3. Povinné skladby:

I.Zelenka: Kadence z Fantazie pro tympány a žestě (zpaměti)
Agostini: March-Goulé 1,2,3 pro malý buben (sešit č. 5) nebo jiná koncertní skladba či etuda obdobného charakteru a stupně obtížnosti.


4. Improvizace na bicí nástroje určené zkušební komisí (3 - 5 minut)


5. Krátká zkouška prima vista ke zjištění rytmického cítění a paměti

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení za výrazný talent, smysl pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, ovládání techniky hry.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor bicí nástroje s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.