studijní předměty

bicí nástroje
melodické bicí nástroje
(hlavní obor)

Vedle tradičního studia marimbové a vibrafonové literatury umožnňuje studium tohoto předmětu zaměřit pozornost na rozvíjení vztahu k novému nástroji -  multipercussion, sestavu bicích nástrojů, tvořící základ sólové i komorní hry na bicí nástroje. I když výuka poskytuje rozvoj interpretačních dovedností v celém širokém slohovém spektru, základní akcent je položen na interpretaci hudby 20. století, přinášející právě oboru bicích nástrojů kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky, i nové techniky hry. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky na intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci.

 • Studium základní sólové  a komorní literatury.
 • Interpretace, notace a provedení soudobých skladeb, též ve spolupráci s katedrou skladby a studiem nové hudby.
 • Rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, vyvíjení nových zvukových zdrojů.
 • Pohybová kultura.
 • Zdokonalování čtyřpaličkové techniky hry.
 • Studium marimbové a vibrafonové literatury.
 • Poznávaní širokého spektra soudobé hudby, forem jejího zápisu, stylu a experimentů.

interpretační seminář

Navazuje úzce na hlavní obor. Interpretace skladeb před kolektivem studentů a profesorů není jen „koncertem nanečisto“. Jde o umělecký rozvoj osobnosti studenta, který je přes seminář veden k samostatnému uvažování a ke schopnosti vyjadřovat a obhájit své názory argumentací. Diskusní kultura a otevřená mysl jsou předpokladem pro umělecké studium, zaměřené ne na opakovaný rezultát, ale na tvůrčí činnost.

 • Seznámení se s klíčovými skladbami soudobé hudby.
 • Srovnávání interpretací.
 • Analýza soudobé hudby pro bicí sólo.
 • Prohlubování schopností analytického slyšení.
 • Soudobé notační systémy a principy zápisu.

studio rytmus a zvuk

Studio rytmus umožňuje zaměřit pozornost na bohatou tradici bicích nástrojů v etnické hudbě. Studenti se zde učí základní techniky hry na různé mimoevropské bicí nástroje a zároveň se je učí používat ve společné ansámblové hře. Další akcent je položen na pochopení složitých rytmických procesů v soudobé a etnické hudbě. Cílem je rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů Důležitá je i schopnost vyjádřit tyto rytmy tělem, umět s nimi improvizačně pracovat a přirozeně se pohybovat na jevišti. Nejen otevřená mysl ale i svobodné tělo jsou předpokladem pro umělecké studium, zaměřené na spontánní kreativitu.

Právě v oboru bicích nástrojů vznikají kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky, i techniky hry. V rámci studia zvuk se studenti učí překonat strach z experimentování, strach z nového a učí se překonat předsudky o zvuku a jeho kráse. Krása zvuku závisí na jeho individualitě a ne na mrtvé, převzaté a cizí estetice. Další akcent je položen na pochopení složitých zvukových procesů v oblasti soudobé hudby, rozšíření vědomostí o používáni zvukových zdrojů a principech improvizace.

Předmět se ale zabývá také kvalitou zvuku „tradičních“ bicích nástrojů - okolnostmi interpretace, které kvalitu zvuku ovlivňují a analýzou zvukových možností „tradičních“ bicích nástrojů.

 • Improvizace.
 • Poznávání základů etnické hudby (Afrika, Indie, Asie, Amerika).
 • Problematika rytmů v soudobé hudbě.
 • Čas a jeho dělení jako princip práce s metrem v soudobé hudbě.
 • Principy polyrytmiky a polymetriky.
 • Rytmické fenomény.
 • Pohybová kultura.
 • Hledání nových technických a zvukových možností. Rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, vyvíjení nových zvukových zdrojů.

komorní hra

Vysokoškolské studium umožňuje zaměřit pozornost komorní hry na systematické studium literatury pro bicí nástroje XX. století, která dala základ vzniku moderních souborů bicích nástrojů.

Z hlediska naší katedry dělíme komorní hudbu především na soubor bicích nástrojů (dua – sextet), bicích nástrojů + jiný dechový, smyčcový nebo klávesový nástroj a bicí nástroje jako součást komorního souboru.

 • Procvičování souhry, frázování a hry v kolektivu
 • Prezentace: 1x za rok koncert katedry v sále Martinů, ročníkové, bakalářské a magisterské koncerty, spolupráce se Studiem N doc. I.Loudové a katedrou skladby.

orchestrální party a sóla

Tento předmět by měl sloužit k dokonalé přípravě na zvládnutí orchestrální praxe.

Seznámení se základním orchestrální repertoárem od dob Vídeňských klasiků až po hudbu XX. století

 • technické zvládnutí partů
 • znalost dané skladby a orientaci v ní

Důležitým doplňkem je metodika a procvičování hry z listu.

improvizace - jazz

Základní seznámení s improvizačními technikami na danou harmonii. Vedení hlasů daného harmonického materiálu. Základy jazzového frázování, nutné i pro interpretaci některých komorních a symfonických skladeb

 • Rozdíl a způsoby použití lineární a horizontální improvizace.
 • Funkční harmonie, formální analýza, studium harmonických jevů.
 • Čtení akordových značek včetně regionálních a historických odlišností.
 • Jednoduché formy (blues, AABA atd.)
 • Církevní a etnické stupnice, pentatoniky, alterované a jiné umělé stupnice.
 • Tektonika improvizované melodie.
 • Základy reharmonizace.

dějiny a literatura bicích nástrojů

Studium tohoto předmětu je zaměřeno k širokému spektru historického vývoje jednotlivých bicích nástrojů od nejstarších dob až do současnosti a jejich uplatnění v sólových, komorních i symfonických skladbách a to ze dvou úhlů pohledu:

 • nástroj -> jeho historie a stavba; literatura pro tento nástroj
 • autor -> jeho vztah k bicím nástrojům, díla s výrazným uplatněním bicích nástrojů

Doplňkem je studium odborného názvosloví v hlavních světových jazycích.

INFO

KONKRÉTNÍ ROZVRH JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ JE INDIVIDUÁLNÍ