Bicí nástroje

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Studium v bakalářském programu Bicí nástroje je zaměřeno na doplnění a prohloubení technických dovedností získaných na středním stupni vzdělávání, kultivování individuálního hudebního projevu studenta, a to především v oblasti užití bicích nástrojů v klasické hudbě s možností kvalifikovaného vhledu do specifik hry na bicí nástroje v oblastech hudby jazzové, populární a etnické.
Studium v bakalářském stupni se věnuje všem podoborům hry na bicí nástroje, včetně melodických bicích nástrojů i multipercussion – sestavy bicích nástrojů. I když výuka poskytuje rozvoj interpretačních dovedností v celém širokém slohovém spektru, přesto je základní akcent položen na interpretaci hudby 20. století, přinášející právě oboru bicích nástrojů kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky i techniky hry. V neposlední řadě klade hudba 20. století zcela nové nároky na intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci.
Dále studium nabízí zprostředkování teoretických znalostí o dějinách a teorii hudby a její interpretaci. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a orchestrální hudby se student seznamuje se širokou škálou interpretačních přístupů a nástrojových technik spojených s různými typy repertoáru.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Bicí nástroje kvalitně ovládá široké spektrum repertoáru a je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl, a to na všechny obvyklé bicí nástroje symfonického orchestru a základní nástroje sólových a komorních skladeb. V průběhu studia se student obvykle dle zamýšleného budoucího profesního zaměření specializuje na určitý segment širokého spektra bicích nástrojů, například na sólovou hru na marimbu, na hru na tympány, hru na multipercussion. Je schopen inovativním způsobem komunikovat se skladateli při vzniku kompozic včetně fundovaného hledání nových zvukových možností, a to s využitím zkušeností s vlastní výrobou nástrojů.
Je otevřený experimentu a novým trendům. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění a umění obecně, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Je schopen teoretické reflexe oboru a orientuje se v umělecké praxi. Absolvent disponuje technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu Bicí nástroje
- je seznámen s běžnými i specializovanými technikami hry na širokou škálu bicích nástrojů včetně melodických bicích nástrojů a multipercussion.
- se orientuje v historických i současných vývojových tendencích hry na bicí nástroje
- je seznámen s dějinami organologického vývoje a literaturou bicích nástrojů
- má obsáhlé znalosti sólové, komorní i orchestrální literatury pro bicí nástroje.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu Bicí nástroje
- prakticky zvládá na vysoké úrovni běžné a specializované techniky hry na melodické i ostatní bicí nástroje.
- dokáže v roli sólového, komorního nebo orchestrálního hráče veřejně prezentovat kvalitní umělecký výkon
- flexibilně reaguje na podněty dirigenta nebo vedoucího nástrojové skupiny
- je schopen precizní souhry s ostatními hráči na základě vizuálních a sluchových podnětů
- dokáže splynout s celkovým hudebním projevem orchestru či jeho části z hlediska rytmické koordinace, intonace, artikulace, výrazu a zvukové barvy

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu Bicí nástroje
- prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu
- je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a navrhovat alternativní řešení
- reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbou
- má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem na vytváření jednotné interpretace díla
- má dlouhodobou (celoživotní) perspektivu individuálního uměleckého rozvoje, otevřený postoj vůči novému a pravidelně vyhodnocuje a rozvíjí umělecké a osobní dovednosti a kompetence ve vztahu k osobním cílům

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro bakalářský studijní program Bicí nástroje je organizováno přijímací řízení, které se skládá ze dvou kol. Obě kola probíhají prezenční formou.

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – talentová zkouška
Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.) Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studiu na HAMU.
Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje posuzování výrazného talentu, smyslu pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, ovládání techniky hry.
Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Bicí nástroje.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Daniel MIKOLÁŠEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: Po předchozí domluvě emailem / telefonicky. Detail osoby
Foto