Bicí nástroje

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace sólové, komorní i orchestrální literatury. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností studentů v rámci komorních souborů, orchestrů a sólových výstupů. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta a schopnosti kritické sebereflexe, bezchybně zvládnutou nástrojovou techniku se znalostmi širokého spektra interpretačních přístupů.
V průběhu studia se student obvykle dle zamýšleného budoucího profesního zaměření specializuje na určitý segment širokého spektra bicích nástrojů, například na sólovou hru na marimbu, jazzovou interpretaci na vibrafon, interpretaci soudobé a experimentální hudby na multiperkuse, na hru na tympány se zaměřením na orchestrální repertoár a podobně.
Student je veden k syntetickému propojení umělecké praxe s nabytými znalostmi o problémech organizace a struktury hudebního provozu.

Profil absolventa

Absolvent si osvojil pokročilou dovednost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu Bicí nástroje

Má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru ve své specializaci a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.
Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.
Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.
Má přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti, orientuje se v základních pojmech a termínech existujícího modelu hudebního provozu.
Má základní znalosti z oblasti autorského práva, právně ekonomického zajištění hudebního života, nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy.
Má znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty hudebního průmyslu včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu Bicí nástroje

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.
V rámci své specializace ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.
Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí, ve vztahu ke své specializaci, a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.
Ovládá na vysoké úrovni techniku hry a má předpoklady k poučené interpretaci na většinu širokého spektra bicích nástrojů – melodické bicí nástroje, multiperkuse, tympány, malý buben, etnické bicí nástroje a další a/nebo má výjimečné schopnosti ve vybrané specializaci – například marimba, vibrafon, multiperkuse a jiné.
Orientuje se v historických i současných celosvětových vývojových tendencích hry na bicí nástroje a je schopen přispět k nim vlastním inovativním vkladem.
Zastává vedoucí úlohu v souboru a/nebo vede jiné společné aktivity.
Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového, komorního a orchestrálního hráče.
Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.
Je schopen být efektivním fundovaným partnerem skladatelů při vzniku nových skladeb pro bicí nástroje včetně hledání nových zvukových možností tradičních i nově vyvíjených bicích nástrojů.
Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.
Dokáže aplikovat znalosti z oblasti organizace a struktury hudebního provozu na vlastní uměleckou praxi.
Obsáhlé znalosti sólové a komorní literatury dokáže zužitkovat při tvorbě vlastních dramaturgií. Dokáže připravit a realizovat i koncerty edukativního charakteru.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu Bicí nástroje

Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.
Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.
Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.
Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.
Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a/nebo skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.
Má pozitivní postoj k novým vývojovým tendencím ve svém oboru a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro navazující magisterský studijní program Bicí nástroje je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.

Talentová zkouška
Pro studijní program jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.), který je volen tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.
Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.
Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč/ka přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.
Po ukončení talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Bicí nástroje.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Daniel MIKOLÁŠEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: Po předchozí domluvě emailem / telefonicky. Detail osoby
Foto