Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

883,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Předpoklady přijetí (platí pro všechny obory dechových nástrojů):

Výrazný nástrojový talent, rozvinutá hudební fantazie, vytříbené všeobecné hudební předpoklady (zejména intonace, cit pro rytmus a tempo), zdravotní a psychické dispozice pro studium zvoleného nástroje, znalost literatury nástroje, kulturně společenský přehled.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Dirigování

 

Podmínkou účasti u přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování je:
- doložené studium nebo absolutorium konzervatoře, hudebního gymnázia, střední hudební školy
- hra na kandidátem vybraný hudební nástroj před přijímací komisí v rámci přijímací zkoušky.

 

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - talentová zkouška

Uchazeč si doma připraví písemný materiál v rozsahu 1 normostrany formátu A4, tzv. koncepci své vize dirigenta po ukončení studia (zaměření sborové, operní, orchestrální). Tento dokument před zahájením 2. kola odevzdá vedoucímu katedry dirigování.

a) sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

b) nácvik řízení komorního souboru v trvání cca 10-14 min. Hodnotí se práce se souborem a co nejvěrnější interpretace hudebního textu. Uchazeči bude 1 měsíc před konáním přijímacího řízení sdělena skladba, kterou bude s komorním souborem provádět s tím, že při přijímací zkoušce samotné komise určí, kterou část ze zadané skladby před komisí provede.

c) dirigování zpaměti u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č. 39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č. 1-8) dle výběru kandidáta a jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6)

d) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta

e) hra klavírního výtahu 1. jednání Mozartovy Kouzelné flétny

f) ústní zkouška:
- orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
- orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách

 

Zkušební komise si vyhrazuje právo kandidátovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování. Přijati mohou být kandidáti s minimálním ziskem 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.