Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.
Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Dirigování

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování

 

Podmínkou účasti u přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování je:

- doložené studium nebo absolutorium konzervatoře, hudebního gymnázia, střední hudební školy nebo 

- hra na kandidátem vybraný hudební nástroj před přijímací komisí v rámci přijímací zkoušky.

 

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

Uchazeč si doma připraví písemný materiál v rozsahu 1 normostrany formátu A4, tzv. koncepci své vize dirigenta po ukončení studia (zaměření sborové, operní, orchestrální). Tento dokument před zahájením 2. kola odevzdá vedoucímu katedry dirigování.

 

2. kolo -  talentová zkouška

 

a) sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

b) nácvik řízení komorního souboru v trvání cca 10-14 min. Hodnotí se práce se souborem a co nejvěrnější interpretace hudebního textu. Uchazeči bude 1 měsíc před konáním přijímacího řízení sdělena skladba, kterou bude s komorním souborem provádět s tím, že při přijímací zkoušce samotné komise určí, kterou část ze zadané skladby před komisí provede.

 

c) dirigování zpaměti u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č. 39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č. 1-8) dle výběru kandidáta a jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6)

 

d) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta
 

e) hra klavírního výtahu 1. jednání Mozartovy Kouzelné flétny


f) ústní zkouška:
- formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
- orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
- orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách

 

Zkušební komise si vyhrazuje právo kandidátovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit.

 

Maximální počet možných získaných bodů je 25 bodů.

Toto bodování vyjadřuje: posouzení míry talentu při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu.

 

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.