Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Dirigování 

Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut. V případě absolventů bakalářského studia studijního programu Dirigování na HAMU tuto podmínku není třeba splnit. Důvodem je, že fakulta tento materiál již vlastní.

Průběh talentové zkoušky:
Přijímací zkouška se skládá z několika částí. Celkové bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední. 

a/ Ukázka práce se zpěváky u klavíru:
- v Pucciniho operách Madame Butterfly, Tosca nebo Bohéma
- v Mozartových operách Figarova svatba nebo Don Giovanni (v originálním jazyce).
Uchazeč si zajistí pěvce a vede nastudování, korepetitora v případě potřeby zajistí katedra dirigování.

b/ Ukázka dirigování s klavírním doprovodem:
- jedné ze symfonií J. Brahmse, G. Mahlera, P. Hindemitha, C. Francka

- jedné celé opery podle vlastního výběru z těchto děl: 
B. Smetana - Prodaná nevěsta/ Dalibor, 
W. A. Mozart - Don Giovanni /Figarova svatba, 
L. Janáček - Její pastorkyňa,
P. I. Čajkovskij - Evžen Oněgin, 
G. Verdi - Aida/ Rigoletto/La Traviata, 
G. Puccini - Madame Butterfly, 
L. van Beethoven - Fidelio, 
Dvořák – Rusalka 
dirigování z partitury nebo klavírního výtahu.

c/ Ukázka hry klavírního výtahu B. Smetany -Prodaná nevěsta a G. Verdiho La Traviata

d/ Součástí zkoušky je pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.

Zkušební komise si vyhrazuje právo určit část skladby, kterou uchazeč předvede.
Zkušební komise si vyhrazuje právo uchazečovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit v okamžiku, kdy je přesvědčena, že předvedení míry uchazečova talentu je dostačující. 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku body v rozmezí 1-25.
Toto bodování vyjadřuje: posouzení míry talentu při dirigování repertoáru, při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení poslední části talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Dirigovování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.