Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

883,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Dirigování

Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut. V případě absolventů bakalářského studia studijního programu Dirigování na HAMU tuto podmínku není třeba splnit. Důvodem je, že fakulta tento materiál již vlastní.

 

Průběh talentové zkoušky:

Přijímací zkouška se skládá z několika částí. Celkové bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

 

a/ Ukázka práce se zpěváky u klavíru:

- v Pucciniho operách Madame Butterfly, Tosca nebo Bohéma

- v Mozartových operách Figarova svatba nebo Don Giovanni (v originálním jazyce).

Uchazeč si zajistí pěvce a vede nastudování, korepetitora v případě potřeby zajistí katedra dirigování.

 

b/ Ukázka dirigování s klavírním doprovodem:

- jedné ze symfonií L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského zpaměti

- jedné celé opery podle vlastního výběru z těchto děl:

  • Smetana - Prodaná nevěsta/ Dalibor,
  • A. Mozart - Don Giovanni /Figarova svatba,
  • Janáček - Její pastorkyňa,
  • I. Čajkovskij - Evžen Oněgin,
  • Verdi - Aida/ Rigoletto/La Traviata,
  • Puccini - Madame Butterfly,
  • van Beethoven - Fidelio,
  • Dvořák – Rusalka

dirigování z partitury nebo klavírního výtahu.

 

c/ Ukázka hry klavírního výtahu W. A. Mozarta - Kouzelná flétna

 

d/ Součástí zkoušky je pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.

 

Zkušební komise si vyhrazuje právo určit část skladby, kterou uchazeč předvede.

Zkušební komise si vyhrazuje právo uchazečovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit v okamžiku, kdy je přesvědčena, že předvedení míry uchazečova talentu je dostačující.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku body v rozmezí 1-25.

Toto bodování vyjadřuje: posouzení míry talentu při dirigování repertoáru, při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

 

Po ukončení poslední části talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Dirigovování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.