Dirigování

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Studium v bakalářském programu Dirigování je zaměřeno na zvládnutí základní problematiky dirigentské profese, tedy na dirigování sboru a orchestru, získání praktických zkušeností při práci s hudebními tělesy, rozšiřování repertoáru a vytváření zázemí pro bezpečnou stylovou orientaci. Student je také veden k systematické práci na vlastní umělecké tvorbě, tj. postižení obsahu a smyslu interpretovaného díla, propojení interpretace se znalostmi získanými studiem teoretických disciplín, prohloubení systematičnosti a samostatnosti v umělecké práci, podrobné seznámení s historií a teorií hudby.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Dirigování získal zkušenosti s rozmanitými typy dirigentské činnosti při práci s orchestrem i pěveckým sborem. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Orientuje se v provozovací praxi a mechanismech podpory umělecké činnosti. Nachází uplatnění v širokém spektru hudebního dění, zejména jako dirigent orchestru a pěveckého sboru.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu
- zná praxi, jazyk, formy, materiály, technologie a techniky v oblasti hudby, které jsou relevantní pro tento obor a zná související texty, zdroje a koncepty.
- má solidní znalost teoretických a historických kontextů, v nichž se hudba praktikuje a prezentuje, včetně řady hudebních stylů a odpovídajících uměleckých tradic.
- má komplexní znalost relevantního reprezentativního repertoáru ve svém hudebním oboru, a je schopen vytvářet a poskytovat ucelené hudební zážitky a interpretaci.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu
- ovládá rozsáhlý repertoár, je vybaven technicky i teoreticky tak, že je schopen vytvořit samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl.
- má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru, různým stylům apod.
- ovládá řadu komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností spojených s veřejným vystoupením.
- jedná s různými typy publika a/nebo zúčastněnými skupinami v různém profesionálním pracovním kontextu.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu
- ovládá systematické analytické a procesní dovednosti a má schopnost samostatně a soustavně se jimi řídit.
- rozpoznává relevanci dříve osvojených dovedností a je schopen je přizpůsobovat novému kontextu.
- je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a navrhovat alternativní řešení.
- reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbou.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro bakalářský studijní program Dirigování je organizováno přijímací řízení, které se skládá ze dvou kol, která obě probíhají prezenční formou.
Uchazeč o vykonání přijímacích zkoušek do výše uvedeného studijního programu je povinen přiložit k přihlášce o studium, mimo dalších povinných příloh, vlastní vizi svého směřování po ukončení studia (zaměření sborové, operní, orchestrální) v rozsahu jedné normostrany textu.
Podmínkou účasti u přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování je:
- doložené studium nebo absolutorium konzervatoře nebo hudebního gymnázia nebo
- hra na kandidátem vybraný hudební nástroj před přijímací komisí.

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně-teoretických disciplín
Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – talentová zkouška
a) sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)
b) nácvik skladby pro smyčcový soubor v trvání do 15 minut. Uchazeči bude 1 měsíc před konáním přijímacího řízení sdělena skladba, kterou si nastuduje a připraví s tím, že při přijímací zkoušce samotná komise určí, kterou část ze zadané skladby před komisí provede.
c) dirigování zpaměti u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č. 39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č. 1-8) dle výběru kandidáta a jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6)
d) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany – Prodaná nevěsta
e) hra klavírního výtahu 1. jednání Mozartovy Kouzelné flétny
f) ústní zkouška:
- formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
- orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
- orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách
Zkušební komise si vyhrazuje právo uchazečovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení sluchového testu, posouzení míry talentu při práci se souborem, srozumitelnost manuální techniky, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu.
Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Dirigování.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Docent Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto