Dirigování

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti dirigování a dramaturgie repertoáru různých hudebních těles. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Důraz je kladen na získání dalších praktických zkušeností při práci s hudebními tělesy, rozvíjení a systematizaci teoretických znalostí a praktických dovedností studentů především v oblasti orchestrálního a operního repertoáru. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního tvůrčího přístupu a schopnosti kritické sebereflexe.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně a tvořivě koncipovat hudební dílo, zprostředkovat svou představu interpretům, podpořit ji argumenty a adekvátně ji realizovat na veřejném koncertě.
Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého projevu. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci, a zároveň podpořit tvůrčí proces u ostatních účinkujících.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu Dirigování
Disponuje znalostí hudebních stylů a kultivovaným a kritickým porozuměním souvisejících uměleckých tradic.
Orientuje se v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat.
Má kvalitní znalosti v oblasti historického kontextu a dějinného vývoje symfonické hudby, opery a jiných vokálních žánrů hudebního divadla.
Má rozsáhlé znalosti o teoretických a historických souvislostech, v nichž se opera praktikuje a prezentuje.
Zná dokonale hudební text studovaného díla a je schopen dirigovat u klavíru inspirativně studovaný materiál.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu Dirigování
Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.
Na vysoké úrovni ovládá efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek.
Chápe terminologii, jednotlivé fáze nácviku opery a dokáže se zorientovat v celkové problematice fungování operního domu.
Dokáže rozhodnout o obsazení orchestru i sboru s ohledem na stylové období prováděné skladby a prostředí, ve kterém bude skladba provozována.
Dokáže zvolit vhodnou psychologickou taktiku při jednání s kolektivem a prosadit jasnou hudební představu připravované skladby.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu Dirigování
Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.
Je schopen nastudovat a provést na veřejném koncertě určený repertoár na vysoké úrovni, odpovídající jeho předpokladům, kvalitě sdělnosti manuální techniky i schopnosti sdělit orchestru interpretační záměr, a tak zdůvodnit svůj interpretační názor v příslušných kontextech.
Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti.
Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.
Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro navazující magisterský studijní program Dirigování je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.
Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut.
Pro studijní program Dirigování jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentové zkoušky, konkrétní program, který je volen tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.
Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.
Talentová zkouška se skládá z několika částí. Jedná se o ukázku práce se zpěváky u klavíru, dále o ukázku dirigování s klavírním doprovodem a o ukázku hry klavírního výtahu předem definovaného klavírního díla. Poslední částí talentové zkoušky je pohovor s uchazečem/čkou, v němž uchazeč/ka prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.
Všechny části talentové zkoušky probíhají prezenční formou před zkušební komisí. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných ukázek nebo skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé ukázky nebo skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení a posouzení míry talentu při dirigování repertoáru, při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.
Po ukončení poslední části talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Dirigování.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Docent Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto