Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

INFO

Bakalářský stupeň studijního programu Hudební produkce se v současné době otevírá
pouze jednou za dva roky.
Studijní program se otevírá pro ak. rok 2023/2024, nebude otevřen v následujícím akademickém roce 2024/25. 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Hudební produkce

1. kolo – písemné zkoušky
1/  zkouška z angličtiny na úrovni B1 a dalšího světového jazyka /němčina, ruština, španělština, italština, francouzština/ na úrovni A1 - A2 formou písemného testu
2/ zkouška ze základních znalostí z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí formou písemného testu
3/ zkouška ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury (zejména: Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Fibich, Novák, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Čajkovskij, Mahler, Strauss, Šostakovič, Stravinskij, Verdi, Puccini, Wagner) formou poslechu 15 ukázek a písemných odpovědí. 
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku body 1-145. Uchazeč/ka, který/rá se bodovým součtem ze všech částí písemných zkoušek dostal/a nad hranici 80 bodů, postupuje do 2. kola přijímacího řízení. V případě nedosažení potřebného počtu bodů, je přijímací řízení ukončeno.
V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - ústní zkouška a pohovor
1/ Zkouška ze základů hudební teorie, tedy ze základních termínů a jevů z oblasti harmonie, kontrapunktu a instrumentace. 
- Orientace v tóninách dur a moll, citlivý tón
- Základní typy ladění
- Druhy intervalů, trojzvuky a čtyřzvuky,
- Základní harmonické funkce
- Akordické a melodické tóny
- Druhy klíčů
- Kánon, fuga a passacaglia jako formy a jejich princip
- Základní hudební žánry a druhy – sonáta, variace, koncert, symfonie, kantáta, oratorium, opera, opereta muzikál
- Typy orchestrů – smyčcový, komorní „mozartovský“, symfonický, základní nástrojové skupiny, transponující nástroje
- Co je partitura, co jsou party
2/ Zkouška z dějin české a světové hudby po roce 1600. 
3/ Zkouška z aktuálních reálií českého a evropského hudebního života.
4/ Pohovor zjišťující případné schopnosti uchazečů pohybovat se v oblasti hudební produkce, jejich psychologické předpoklady, odolnost a vize v případě přijetí.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje např. znalost dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých autorů a hlavních osobností evropské hudby, znalost hudebně historických faktů v souvislostech, schopnost vystihnout přínos jednotlivých skladatelů nebo směrů, znalost hudebních organizací, institucí, festivalů, agentur i hudebních producentských společností, ale i uměleckých osobností českého a evropského hudebního života atp.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ze všech čtyř zkoušek tohoto kola a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.