Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Hudební produkce v českém jazyce

Požadavky na vzdělání a praxi: 
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně,
- přesvědčivé výsledky v dosavadní producentské a organizační činnosti,
- představení vlastního projektu v písemné formě a jeho explikace při pohovoru
- důkladná znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru. Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje odpovídající vyhláška děkana. 

Přijímací řízení je jednokolové. Uchazeč během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své producentské, badatelské a studijní preference. Předpokládá se návaznost na předchozí tvůrčí a výzkumné aktivity katedry s ohledem na aktuální trendy a potřeby hudebního a scénického provozu, což ale není podmínkou. 

Dále bude obsahem odborného pohovoru, jehož cílem bude zjistit zaměření a rozsah těchto požadovaných znalostí a schopností: 
a) prokazovat své tvůrčí schopnosti, 
b) číst a rozumět cizojazyčnému odbornému textu,
c) vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu,
d) reflektovat svůj obor v širším kontextu,
e) samostatně zpracovávat vlastní teze a řešení daných problémů,
f) vyjadřovat se písemnou formou na vynikající úrovni a průběžně publikovat výsledky své práce v odborném tisku 
g) teoretické znalosti (teorie obecného a kulturního managementu, dějiny kultury a teorie kulturního průmyslu, dějiny hudby a znalost komplexu hudebního života), 
h) schopnost reflexe daného oboru, ch) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu, 
i) nosnost tématu uvažované disertační práce. 

V rámci přijímací zkoušky proběhne také odborná diskuze nad reprezentativními popisy, případně ukázkami a kritickou reflexí jeho dosavadní producentské a organizační činnosti. Tyto písemně zpracované materiály jsou povinnými přílohami k přihlášce ke studiu, viz odpovídající vyhláška děkana a její příloha. 

Doktorský projekt bude zejména obsahovat jasný záměr badatelské činnosti uchazeče během studia a způsob jeho aktivního zapojení do organizačních a výzkumných aktivit katedry produkce HAMU či DAMU, případně jeho zapojení do pedagogické činnosti. 

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:
 - oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, 
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce, 
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem, 
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách. 

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu stanovenému pro studijní program Hudební produkce. 
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.
 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.