Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Doktorské studium oboru hudební produkce je určeno především absolventům magisterského studia oboru hudební produkce na HAMU nebo absolventům příbuzných a analogických oborů na DAMU, JAMU apod., případně na dalších vysokoškolských pracovištích zaměřených na uměnovědné a kulturně zaměřené obory. Ve výjimečných případech mohou studovat i absolventi jiných oborů, pokud vyhoví nárokům náročné přijímací zkoušky a mají za sebou praxi v oblasti organizace umění a kultury. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu MgA./Mgr.

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit projekt zamýšlené disertační práce, který posuzuje oborová rada i výsledky dosavadní produkční nebo producentské praxe. V kompetenci OR je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny projektu.

O přijetí uchazeče do studia v doktorském studijním programu rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

1/ Zkouška z angličtiny a dalšího jazyka dle výběru uchazeče

Přijímací zkouška do doktorského studijního programu předpokládá znalost angličtiny na úrovni B2+ a skládá se ze dvou částí. V první části je úkolem uchazeče písemný překlad textu esejistického charakteru s hudební tématikou. Během překladu uchazeči nesmí používat slovník. Druhá část přijímací zkoušky má formu pohovoru nad uchazečovými motivacemi k doktorskému studiu, doktorským projektem, studijními a profesními plány atd.
Kromě přijímací zkoušky z angličtiny absolvují uchazeči také ústní pohovor z druhého cizího jazyka, který si sami zvolí; požadovaná úroveň je min. B1.

2/ Orientace v základních otázkách českého a mezinárodního kulturního života a průmyslu v závislosti na předloženém návrhu projektu a dizertační práce

3/ Prezentace a explikace navrhovaného projektu, zhodnocení dosavadních výsledků v oblasti teorie produkce i praxe a návrh disertační práce

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.