Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Magisterský stupeň oboru Hudební produkce se v současné době otevírá
pouze jednou za dva roky.
OBOR PRO AK. ROK 2022/2023 BUDE OTEVŘEN


Hudební produkce

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Hudební produkce

Přijímací zkouška se skládá z po sobě jdoucích níže uvedených částí. Konečné bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

 Průběh přijímací zkoušky:

1) zkouška z anglického jazyka na úrovni B1,

2) poslechový test z dvaceti hudebních ukázek z českého a světového repertoáru, forma písemných odpovědí,

3) ústní část přijímací zkoušky složená z:

a) ústní zkoušky ze základních pojmů obecného, uměleckého a hudebního managementu,

b) ústní prověrky základních reálií českého a světového hudebního života,

c) prezentace vlastního projektu z oblasti z hudebního managementu (předem připravený text v rozsahu 2 - 3 stran).

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka zohledňuje: důkladnou znalost základních děl české a evropské hudby, samostatný přístup k nejdůležitějším problémům současného hudebního života a průmyslu, důkladná znalost problematiky rozpočtů a ekonomiky jednotlivých segmentů hudebního života, schopnost projektového myšlení a připravenost na digitální transformaci. V rámci přijímací zkoušky budou prověřeny i psychologické a další předpoklady k řídící a manažerské práci. Bude prověřena dobrá znalost současného českého i světového hudebního života, osobností, institucí a nezbytná vazba na znalosti repertoáru, dějin hudby, hudební teorie a hudební estetiky, všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení poslední části přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 .