HUDEBNÍ PRODUKCE - OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

 

Okruhy z profilujících předmětů Hudební produkce / Otázky jsou společné pro bakalářský a navazující magisterský stupeň, liší se při posuzování obou stupňů hloubkou zpracování a teoretického záběru /

1) Charakteristika hudebního managementu jako oboru, specifika a hlavní úkoly

2) Soukromý, veřejný a občanský sektor v oblasti hudby a managementu

3) Rozhlasové vysílání v ČR, historie, současnost a zákonné předlohy

4) Televizní vysílání v ČR, historie, současnost a zákonné předlohy

5) Hudební /fonografický, nahrávací/ průmysl v ČR, vývoj a současný stav

6) Světový hudební průmysl, historie a současné tendence

7) Světové orchestry a operní domy

8) Hudební nakladatelství v ČR, vývoj a současný stav

9) Agentáž, typy agentur, ČR i zahraničí

10) Internet a hudba

11) Marketing jako základní nástroj ovlivňování hudebního trhu

12) Hudební festival jako fenomén hudebního života, nejdůležitější zahraniční festivaly

13) Distribuce hudebního díla, tradiční a nové formy, úloha sociálních sítí, digitalizace a revoluce 4.0

14) Podnikatelský záměr a plán v oblasti klasické hudby

 

Okruhy a otázky z předmětu Autorské právo /pro bakalářský stupeň/

1) Obecný úvod a charakteristika: autorské právo a práva související s právem autorským.

2) Autorské dílo, vznik a obsah autorského práva, výjimky z ochrany ve veřejném zájmu.

3) Autorství – autor a spoluautoři, zákonná domněnka autorství, anonym a pseudonym.

4) Vznik autorství, osobnostní práva autora a majetková práva autora.

5) Ochrana osobnosti a osobnostní atributy, rozlišení od uměleckého výkonu a autorského díla (svolení k záznamu a užití).

6) Trvání majetkových práv autora, výkonného umělce a výrobce obecně a speciální úprava.

7) Volné dílo, výjimky a omezení práva autorského – trojkrokový test, volná užití, citace, veřejné prostranství, úřední a zpravodajská licence, karikatura, parodie a pastiš.

8) Ochrana práva autorského, druhy nároků, přiměřené zadostiučinění, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení.

9) Zaměstnanecké dílo, kolektivní a školní dílo, dílo na objednávku.

10) Dílo audiovizuální definice a jeho autor, díla audiovizuálně užitá, rozlišení zvukově obrazový záznam.

11) Umělecký výkon a výkonný umělec, společný zástupce výkonných umělců.

12) Osobnostní práva výkonného umělce, majetková práva výkonného umělce, úplatná zákonná licence – záznam vydaný k obchodním účelům.

13) Zvukový záznam, jeho výrobce a obsah jeho práv, zvukově obrazový záznam, jeho výrobce a obsah jeho práv.

14) Rozhlasové a televizní vysílání, jeho vysílatel a obsah jeho práv, právo nakladatele, právo prvního zveřejnitele.

15) Licence a licenční smlouva k předmětům ochrany dle autorského zákona.

16) Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

 

Studijní prameny k předmětu Autorské právo:

Zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ochrana osobnosti – osobnostní atributy a licenční smlouva)

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-573-5.

Internetové stránky kolektivních správců práv, zejména: www.osa.cz, www.intergram.cz, www.dilia.cz