Hudební produkce

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu Hudební produkce je připravit pro praxi v hudební oblasti samostatně rozhodující odborníky, kteří se budou na základě svých znalostí schopni úspěšně pohybovat ve všech třech sférách hudebního provozu – tj. v oblasti veřejné, občanské i soukromé. Zároveň dokáží spojit vysoké umělecké nároky se schopností promítat tuto skutečnost i do ekonomické a právní roviny.

Profil absolventa

Absolvent tohoto programu je schopen organizovat, s kvalitní jazykovou výbavou ve dvou světových jazycích, hudební život a provoz v institucích jako jsou orchestry, operní domy, festivaly, komorní soubory, ve sféře tradičních médií jako je rozhlas a televize, v oblasti hudebního průmyslu (nakladatelství a vydavatelství i agentury různého typu) i v podmínkách digitalizující se společnosti.

Odborné znalosti
Absolvent je seznámen se základními fakty hudební historie a hudební teorie včetně základů analýzy a hudební kritiky.
Absolvent je důkladně seznámen s legislativou České republiky i EU a je obeznámen s pravidly a fungováním autorského zákona v ČR i v EU a jeho odlišnostmi od anglosaské oblasti.
Absolvent je seznámen s ekonomickými zákonitostmi v oblasti mikroekonomie a se základními pravidly marketingu a fungování tržní společnosti.
Absolvent má odborné znalosti z psychologie a sociologie.

Odborné dovednosti
Absolvent je vybaven velmi dobrou znalostí angličtiny, dobrou znalostí dalšího světového jazyka podle vlastního výběru (němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo italštiny). Těchto znalostí využívá ke komunikaci se zahraničními partnery, zejména při formulování smluv a nabídek nebo při vyjednávání zájezdů.
Absolvent aplikuje své hudebně teoretické znalosti do vytváření nebo korigování dramaturgických plánů a jednotlivých projektů, ať už jako autor nebo spolupracovník či oponent.
Absolvent posoudí základní validitu většiny právních (smluvních aktů) probíhajících v hudební oblasti a dokáže aplikovat znalosti autorského zákon při spolupráci se skladateli, aranžéry, textaři a uživateli hudebního díla nebo institucemi, které autorská díla užívají, včetně veřejnoprávních a soukromých médií.
Absolvent ovládá komunikační dovednosti a dokáže je adekvátně používat.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu je způsobilý působit ve všech typech hudebních a kulturních institucí jako intendant, producent, výkonný producent nebo produkční, redaktor, dramaturg a podobně. Je způsobilý předložit a prezentovat vlastní podnikatelský záměr a založit podnikatelský subjekt jako OSVČ nebo SRO. Je způsobilý vypracovat grantovou žádost na úrovni národního trhu a je schopen připravit předlohu a záměr startup/u/ podle norem a zvyklostí platných v České republice. Je schopen zastávat řídící funkci středního managementu a je způsobilý stát se kvalitním a vzdělaným státním úředníkem.

Obecné informace o přijímacím řízení

1.kolo – písemné zkoušky
1/ zkouška z angličtiny na úrovni B1 a dalšího světového jazyka /němčina, ruština, španělština, italština, francouzština/ na úrovni A1 – A2 formou písemného testu
2/ zkouška ze základních znalostí z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí formou písemného testu
3/ zkouška ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury formou poslechu ukázek a písemných odpovědí.
Po ukončení 1. kola vyhodnotí přijímací komise získanou výši bodového hodnocení jednotlivých uchazečů/ček a k postupu do 2. kola doporučí ty uchazeče/čky, kteří získali potřebný počet bodů / dostali se nad stanovenou hranici bodů/.
V případě nedosažení potřebného počtu bodů, je přijímací řízení ukončeno.
V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2.kolo – ústní zkouška a pohovor
1/ Zkouška ze základů hudební teorie, tedy základních termínů, jevů z oblasti harmonie, kontrapunktu a instrumentace.
2/ Zkouška z dějin české a světové hudby po roce 1600.
3/ Zkouška z aktuálních reálií českého a evropského hudebního života.
4/ Pohovor zjišťující případné schopnosti uchazečů pohybovat se v oblasti hudební produkce, jejich psychologické předpoklady, odolnost a vize v případě přijetí.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením. Hodnocení zohledňuje např. znalost dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých autorů a hlavních osobností evropské hudby, znalost hudebně historických faktů v souvislostech, schopnost vystihnout přínos jednotlivých skladatelů nebo směrů, znalost hudebních organizací, institucí, festivalů, agentur i hudebních producentských společností, ale i uměleckých osobností českého a evropského hudebního života atp.
Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Hudební produkce.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz Detail osoby
Foto