Hudební produkce

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Cílem magisterského studijního programu Hudební produkce je navázat na předchozí znalosti z bakalářského studia stejného oboru na HAMU, JAMU, případně VŠMU a dalších oborech jako je muzikologie a další příbuzné obory a připravit pro náročnou praxi v oblasti hudebního provozu ve všech jeho sférách (soukromý sektor, veřejný a občanský sektor) a pro území EU případně pro další oblasti špičkové odborníky. Výbava těchto absolventů musí reflektovat jak hudebně teoretické, hudebně historické a dramaturgické nároky, tak dokonalou výbavu a schopnost vést jednání a odbornou korespondenci v angličtině a v dalším světovém jazyce. Důležitým cílem je i připravenost po stránce skupinové a individuální psychologie a sociologie a plánované řízení a orientace v oblasti autorského zákona nejen na území EU, ale i v anglosaské oblasti. Jedním z cílů je i dokonalá připravenost studentů na proměňující se podmínky ekonomiky a celé společnosti v souvislosti s revolucí 4.0, digitalizací a on-line prostředím, které bude pro práci špičkových manažerů v 21. století stále důležitější.

Profil absolventa

Absolvent tohoto programu je schopen manažersky zvládat a s vizí strategického plánovaní a znalostí digitálního prostředí řídit ve vrcholových funkcích klíčové instituce českého i evropského hudebního života a dokáže založit a úspěšně vést jak „start up společnosti“, tak zavedené společnosti v oblasti hudebně mediální sféry, hudebně nakladatelského komplexu i v oblasti nahrávacího průmyslu. Je vybaven špičkovou znalostí anglického jazyka a odbornou terminologií z hudebního průmyslu, show businessu a základní znalostí směrnic EU v oblasti autorského práva a zejména v souvislosti se snahou vyrovnat se s působením GAFA monopolu. Orientuje se ve strategickém plánování jak velkých operních scén, tak symfonických orchestrů, ale i dalších velkých institucí a ovládá principy vertikálního i horizontálního systému řízení. Dokáže samostatně pracovat v digitálním prostředí, ovládá techniky moderního marketingu na sociálních sítích a v dalších digitálních médiích.

Odborné znalosti
Absolvent ovládá velmi důkladně základní fakta hudební historie z hlediska dramaturgické účinnosti a celkové možnosti užití a finanční náročnosti jednotlivých děl.
Absolvent je schopen analýzy hudebního (instrumentálního nebo instrumentálně vokálního) díla z hlediska jeho produkce pro veřejné provedení, pro rozhlasový a televizní přenos (záznam) nebo pro audio či video nahrávku.
Absolvent zná základní komplexy archivních fondů pro případné nalezení archiválií s možností využití pro obnovené světové premiéry.
Absolvent ovládá všeobecné smluvní zásady honorářové politiky a celou smluvní agendu ve vztahu k umělci nebo uměleckému tělesu a umí vypracovat předběžný rozpočet jednotlivého projektu.
Absolvent ovládá zásady psaného projevu ve všech potřebných žánrech od stručné informace o projektu přes esej a kritiku až ke klipové produkci.
Absolvent se bezpečně pohybuje v oblasti on-line prostředí a využívá všech komunikačních i ekonomických předností této oblasti.

Odborné dovednosti
Absolvent je vybaven dokonalou znalostí angličtiny a znalostí dalšího světového jazyka podle vlastního výběru (němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny). Těchto znalostí využívá k dalšímu studiu oboru a zdokonalování svých dovedností, také při komunikaci se zahraničními partnery, zejména při formulování smluv a nabídek nebo při vyjednávání zájezdů, ale i při propagaci svých projektů nebo projektů institucí, které zastupuje.
Absolvent dovede vypracovat strategický plán řízení a rentability instituce středního a většího typu nejen v prostředí tzv. příspěvkových, dotovaných organizací, ale i v soukromém sektoru, nejen v oblasti klasické hudby, ale i v oblasti muzikálu a v oblasti showbusinessu.
Absolvent je vybaven znalostí základních pravidel řízení kolektivu včetně sociologických znalostí a dokáže kvalifikovaně posoudit ekonomickou situaci svěřeného podniku včetně výsledovky, dokáže vypracovat základní smluvní akty z oblasti hudebního provozu, je vybaven dobrými komunikačními dovednostmi jak ve verbálním, tak v písemném projevu.

Obecné způsobilosti
Absolvent je způsobilý předložit, prezentovat a zdůvodnit vlastní podnikatelský záměr, dokáže najít investora a založit podnikatelský subjekt jako OSVČ nebo SRO nebo akciová společnost. Je způsobilý vypracovat grantovou žádost na úrovni Evropských fondů, je schopen připravit předlohu a záměr startup/u/ podle norem a zvyklostí platných v České republice i v rámci EU. Je schopen zastávat řídící funkci vrcholového managementu v České republice i v zahraničí a stát se leaderem velkého mezinárodního projektu nebo mezinárodního festivalu.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška se skládá z po sobě jdoucích níže uvedených částí. Konečné bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

Průběh přijímací zkoušky:
1) zkouška z anglického jazyka na úrovni B1,
2) poslechový test z hudebních ukázek z českého a světového repertoáru, forma písemných odpovědí,
3) ústní část přijímací zkoušky složená z:
a) ústní zkoušky ze základních pojmů obecného, uměleckého a hudebního managementu,
b) ústní prověrky základních reálií českého a světového hudebního života,
c) prezentace vlastního projektu z oblasti z hudebního managementu (předem připravený text v rozsahu 2 – 3 NS).

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením. Hodnocení zohledňuje: důkladnou znalost základních děl české a evropské hudby, samostatný přístup k nejdůležitějším problémům současného hudebního života a průmyslu, důkladnou znalost problematiky rozpočtů a ekonomiky jednotlivých segmentů hudebního života, schopnost projektového myšlení a připravenost na digitální transformaci. V rámci přijímací zkoušky budou prověřeny i psychologické a další předpoklady k řídící a manažerské práci. Bude prověřena dobrá znalost současného českého i světového hudebního života, osobností, institucí a nezbytná vazba na znalosti repertoáru, dějin hudby, hudební teorie a hudební estetiky, všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.
Po ukončení poslední části přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Hudební produkce.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz Detail osoby
Foto