Hudební produkce

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2023/24.

Cíle studia

Studium spojuje ve svém programu především předchozí zkušenosti ze studia hudební produkce a dále ze studia kulturně-manažerského, hudebně-vědného, případně interpretačního. Vytváří podmínky pro širší, komplexnější zaměření odborníků v oblasti hudební, scénické a dalších performativních oblastí, a umožňuje tak v případě tematického přesahu přirozené propojení i spolupráci HAMU a DAMU.
Navazuje na předchozí studium hudební produkce, resp. produkce a dalších příbuzných disciplín souvisejících s organizací hudebních a scénických projektů a managementem uměleckých institucí.
Prohlubuje zkušenosti získané v praxi v oblasti hudebního a scénického provozu v České republice i v zahraničí a vlastní praktické činnosti a výstupy.
Studenti zapojí vlastní teoretické a praktické výsledky reflexe tohoto oboru do širokého odborného diskursu. Získají bezpečné znalosti metodologie přístupu v oblasti výzkumu sociálních aspektů hudební a scénické tvorby a produkce, schopnost jejich propojení s vlastní producentskou praxí, orientaci v současných producentských, marketingových a fundraisingových metodách a praxi v oblasti grantových žádostí v České republice i v zahraničí. Prohloubí své zkušenosti a vědomosti z oblasti organizace hudebního a scénického života, propagace a marketingu. Budou se orientovat v oblasti digitálních médií, digitálního marketingu a digitální distribuce hudebního produktu. Budou připraveni na teoretické i praktické zvládnutí proměn hudebního provozu a provozu oblasti scénických umění v souvislosti s tzv. revolucí 4.0.

Profil absolventa

Absolvent je samostatnou producentskou a manažerskou osobností s vlastním názorem na otázky hudebního a scénického/uměleckého provozu, života a kultury a se schopností vést a produkčně zajišťovat uměleckou činnost v její organizační různorodosti i na nejvyšších manažerských postech, jakými jsou operní domy, divadelní scény, symfonické orchestry, významná vydavatelství a nakladatelství nebo hudební festivaly a další organizace a instituce v soukromém, veřejném i občanském sektoru.

Odborné znalosti:

Absolvent bezpečně ovládá teoretické znalosti vrcholné producentské činnosti a moderní teorie marketingu a reklamy a dokáže je aplikovat pro své vlastní nebo další projekty.
Absolvent rozumí problematice producentské, vydavatelské a nakladatelské činnosti v jejich obsahových i autorskoprávních rozměrech.
V producentské a výzkumné oblasti specifikované individuálním studijním plánem vykazuje nadstandardní detailní znalosti a je schopen je komunikovat jak formou výuky, tak odborné diskuse.
Absolvent se dokáže orientovat v základních dokumentech producentské a podnikatelské praxe, jakými jsou podnikatelský nebo producentský záměr, finanční plán, rozvaha nebo výsledovka.

Odborné dovednosti:

Absolvent je schopen samostatného řízení organizací a institucí v oblasti kulturního, divadelního a hudebního provozu.
Absolvent dokonale ovládá systém práce při přípravě samostatných projektů včetně jejich finančního organizačního a marketingového zajištění.
Absolvent ovládá metody analýzy dopadu jednotlivých projektů a celkového zhodnocení.
Absolvent umí připravit podnikatelský záměr/projekt pro instituci nebo organizaci v oblasti soukromého, veřejného nebo občanského sektoru.
Absolvent je schopen publikační činnosti v odborném tisku, sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích, kvalifikované činnosti kritické a popularizační, případně tvorby učebních textů (např. skript, výukových prezentací).
Absolvent je schopen působit jako vysoce specializovaný pedagog ve vysokém školství v oborech hudební produkce a organizace hudebního života.

Obecné způsobilosti:

Absolvent je schopný plynně komunikovat o vysoce odborné problematice z oblasti produkce a managementu ve dvou cizích jazycích, nejdůležitějším z nich je angličtina; vyjadřuje se kultivovaně jak písemně v korespondenci, tak ústně.
Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat nejrůznější projekty, a to jako individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.
Absolvent je schopen zajistit moderními formami fundraisingu financování projektu nebo činnosti hudební nebo umělecké instituce, orchestru apod.
Absolvent je schopný tvůrčím způsobem manažersky vést tým nebo se podílet na činnosti týmu, pracoviště, instituce nebo organizace, k dlouhodobým cílům i standardním činnostem přistupovat koncepčně a systematicky.
Absolvent je schopen manažersky a obsahově připravit a organizovat větší odbornou událost (koncert, festival, představení, workshop, soutěž, konferenci, sympozium), a to jak ve fyzicky konkrétní, tak online podobě.

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně,
- přesvědčivé výsledky v dosavadní producentské a organizační činnosti,
- důkladná znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru
Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

- představení vlastního projektu v písemné formě a jeho explikace při pohovoru

Přijímací řízení je jednokolové. Uchazeč během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své producentské, badatelské a studijní preference. Předpokládá se návaznost na předchozí tvůrčí a výzkumné aktivity katedry s ohledem na aktuální trendy a potřeby hudebního a scénického provozu, což ale není podmínkou.

Doktorský projekt bude zejména obsahovat jasný záměr badatelské činnosti uchazeče během studia a způsob jeho aktivního zapojení do organizačních a výzkumných aktivit katedry produkce HAMU či DAMU, případně jeho zapojení do pedagogické činnosti.

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč reprezentativní popisy, případně ukázky a kritickou reflexi své dosavadní producentské a organizační činnosti (viz povinná příloha k přihlášce).
Katedra může každoročně specifikovat preferované oblasti potenciálních doktorských projektů, které budou reflektovat návaznost na stávající výzkumné oblasti katedry produkce.


Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz Detail osoby
Foto