Hudební produkce

Doktorský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Doktorské studium produkce věnuje pozornost specializovaným oblastem, hudebního a hudebně dramatického (operního, operetního a muzikálového) provozu, kulturního a hudebního průmyslu v jeho aktuálních proměnách, digitalizaci jako fenoménu XXI. století, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva ve vztahu k aktuálním aktivitám EU.

Profil absolventa

Absolventi doktorského oboru hudební produkce působí jako přední organizátoři v oblasti hudebního života a kulturních průmyslů, pracují jako intendanti nebo ředitelé špičkových operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Hudební produkce

Vstupní požadavky

Doktorské studium oboru hudební produkce je určeno absolventům magisterského studia tohoto, případně příbuzných oborů, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení.

Přijímací zkouška
probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

Uchazeč/ka předloží písemně prezentaci projektu, který bude zpracován v disertační práci (viz povinná příloha k přihlášce). Tento projekt v rozsahu 2-4 stran musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů.
Přijímací komise posuzuje stupeň závažnosti uchazečova záměru. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny tématu.

Přijímací zkouška probíhá formou odborného pohovoru, jehož obsahem je zjišťování zaměření a rozsahu požadovaných znalostí a schopností:
a) prokazovat své tvůrčí schopnosti,
b) číst a rozumět cizojazyčnému odbornému textu,
c) vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu,
d) reflektovat svůj obor v širším kontextu,
e) samostatně zpracovávat vlastní teze a řešení daných problémů,
f) vyjadřovat se písemnou formou na vynikající úrovni a průběžně publikovat výsledky své práce v odborném tisku
g) teoretické znalosti (teorie obecného a kulturního managementu, dějiny kultury a teorie kulturního průmyslu, dějiny hudby a znalost komplexu hudebního života),
h) schopnost reflexe daného oboru,
ch) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu,
i) nosnost tématu uvažované disertační práce.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru,
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce,
- praktickou zkoušku v příslušné oboru,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz Detail osoby
Foto