Staň se odborníkem na poli hudební teorie

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplína s úzkým vztahem k problematice hudební skladby a interpretace, se zvláštním zřetelem zejména k technologickým aspektům tvorby. Vlastní hlavní předmět studia (hudební teorie) je pojat jako přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice a je rozčleněn ve čtyři základní tématické okruhy: úvod do hudební teorie, dějiny hudebně teoretických systémů evropské hudby, významné osobnosti hudební teorie a jejich dílo, systematika hudební teorie. Přednáška je doplněna dalšími specializovanými předměty (teorie skladby a seminář analýz skladeb, etnomusikologie, základy hudební akustiky aj.), společně s ostatními studenty se posluchači oboru hudební teorie zúčastňují výuky dějin hudby, hudební estetiky, a cizích jazyků. V blocích povinně volitelných předmětů si posluchač může vybrat mezi předměty zaměřenými čistě teoreticky nebo prakticky (skladebné styly, odborné překlady, vydavatelství). Praktickou součástí studia je povinné cvičení v základech kompoziční techniky.

Studium bakalářského i magisterského stupně je zakončeno sepsáním a obhájením diplomové práce z oboru hudební teorie s možným zaměřením na obecnou hudební teorii, teorii skladby nebo teorii interpretace.

„Uši vás vždy povedou správně, vy však musíte vědět proč.“ - Anton Webern

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

Stanislava ADAMCOVÁ

referentka katedry Telefon: 234 244 143 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.

vedoucí katedry Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: po dohodě - napište e-mail Detail osoby
Foto