Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

PRŮBĚH A HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU HUDEBNÍ TEORIE V ČESKÉM JAZYCE


Požadavky na vzdělání a praxi:
-  zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně
- přesvědčivé výsledky v dosavadní odborné činnosti na poli hudebně teoretickém nebo příbuzném
- praktická zkušenost výzkumná, publikační, interpretační nebo kompoziční a přesvědčivá orientace v příslušném diskursu
- schopnost tvůrčího hudebně teoretického myšlení a odpovídající formulační schopnosti.
- odpovídající znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru. Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana.

Návaznost na další́ typy studijních programů 
Program je koncipován jako postgraduální studium. Vzhledem k interdisciplinární povaze studia připadá v úvahu návaznost na široké portfolio uměleckých i teoretických magisterských studijních programů. O přijetí uchazeče však rozhodne odpovídající kvalita prezentace před komisí a relevance výzkumného záměru tak, jak je to specifikováno v podmínkách přijetí ke studiu.

Přijímací zkouška 
Uchazeč je povinen do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek poslat na e-mailovou adresu prijimacky.kht@hamu.cz nebo na adresu sekretariátu Katedry hudební teorie HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1 reprezentativní ukázky své dosavadní činnosti v elektronické podobě (.docx, .pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení, které bude tímto následně ukončeno.

Přijímací řízení je jednokolové. Uchazeč během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své badatelské a studijní preference. Může být zaměřen čistě hudebně teoreticky nebo s přesahem do příbuzných vědních disciplín, interpretace hudby nebo skladby. 

Doktorský projekt bude zejména:
- obsahovat jasný záměr výzkumné činnosti během studia a návrh metody výzkumu,
- formulovat představu, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na výzkumných aktivitách Katedry hudební teorie.

V rámci přijímací zkoušky uchazeč předloží a představí reprezentativní ukázky své dosavadní práce (popis zaslání materiálů viz výše). Svou hudebně teoretickou způsobilost prokáže zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:  
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium, 
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybraném tematickém okruhu, 
- kvalitu předloženého portfolia, nosnost výzkumného záměru a vhodnost navržené metody,
- orientaci v příslušném oboru, případně vybraném tematickém okruhu, 
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem, 
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách relevantních k tématu uchazeče.
Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů, a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro doktorský studijní program Hudební teorie.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.
 
INFO
Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni C1 dle CEFR.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR, u doktorského stud. programu Hudební teorie znalost češtiny na úrovni C1 dle CEFR.