Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Magisterský stupeň oboru Hudební teorie specializace Hudebně-vydavatelská činnost 
PRO AK. ROK 2022/2023 NEBUDE OTEVŘEN

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Hudební teorie, specializace Hudební teorie

Pro tuto specializaci je organizováno přijímací řízení, na kterém uchazeč představí ve vlastním mluvním projevu svůj projekt magisterské práce. Jeho samostatné vystoupení trvá 
cca 10–15 minut. Seznámí zde přijímací komisi s důvody volby tématu, návrhem fází jeho zpracování a základními tituly odborné literatury, které se jej dotýkají. Odpovídá pak na dotazy přijímací komise, které zjišťují míru informovanosti uchazeče o stavu bádání v dané oblasti, základních teoretických premisách, relevantní systematice a souvislostech hudebně historických.

Specializace Hudební teorie: 
Průběh přijímací zkoušky:
Uchazeč představí komisi vypracovaný projekt magisterské práce zabývající se některou z oblastí hudební teorie jak ve smyslu systematiky, tak aplikace analýzy zvoleného konkrétního hudebního díla, tvorby skladatele atd. Uchazeč bude požádán o vyjádření hypotézy, zda v závěrečných zjištěních lze zaznamenat širší souvislosti a přesahy do příbuzných vědních disciplín.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje hodnocení zevrubné znalosti dějin hudby a hudebně teoretických disciplín - harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace, dále hodnocení bezpečné orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnosti harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnosti praktické harmonizace zadané melodie, dovednosti ve vypracování číslovaného basu, schopnosti kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin. Dále známka obsahuje hodnocení praktické znalosti kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty, orientace v hlavních směrech novodobých kompozičních postupů, schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie a orientace v základních dílech české i zahraniční hudební teorie, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu. 

Po ukončení zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich celkové průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací do magisterského studijního programu Hudební teorie, specializace Hudebně-vydavatelská činnost

 

Pro tuto specializaci je organizováno přijímací řízení, na kterém uchazeč představí ve vlastním mluvním projevu svůj projekt magisterské práce. Jeho samostatné vystoupení trvá cca 10 – 15 minut. Seznámí zde přijímací komisi s důvody volby tématu, návrhem fází jeho zpracování a základními tituly odborné literatury, které se jej dotýkají. Odpovídá pak na dotazy přijímací komise, které zjišťují míru informovanosti uchazeče o stavu bádání v dané oblasti, základních teoretických premisách, relevantní systematice a souvislostech hudebně historických.

Průběh přijímací zkoušky:

Uchazeč představí komisi vypracovaný projekt, přičemž si může vybrat ze dvou níže uvedených rovnocenných možností:

- projekt vydání hudebního díla včetně heuristické práce s ním spojené nebo

- projekt analýzy edičních principů konkrétního vydavatelství s výstupem její aplikace na vydání konkrétního hudebního díla.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení zevrubné znalosti dějin hudby a hudebně teoretických disciplín - harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace, dále hodnocení bezpečné orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnosti harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnosti praktické harmonizace zadané melodie, dovednosti ve vypracování číslovaného basu, schopnosti kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin. Dále známka obsahuje hodnocení praktické znalosti kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty, schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie a orientace v základních dílech české hudební teorie, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich celkové průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.