tématické okruhy Státních závěrečných zkoušek

1. Klasická hudební teorie - charakteristika oboru, jeho hranice, vztah k ostatním muzikologickým disciplínám a k hudební praxi.
- Vnitřní členění oboru hudební teorie, tradiční i novodobé hudebně teoretické disciplíny.
- Jako příklad uveďte a charakterizujte významné tituly, zaměřte se na ty, které jste prostudoval.

2. Tónové soustavy, systémy a ladění
- v řecké hudební teorii
- tónové systémy ve středověké a renesanční hudební teorii, systém církevních modů.

3. Konsonance a disonance - výklad pojmů, vývoj názorů na ně do konce 19. století.
- Gioseffo Zarlino, J. Ph. Rameau. Hlavní přínos k vývoji harmonie.
- Harmonický monismus a dualismus. Charakteristika obou směrů, argumentace.

4. Hudební forma a tektonika - charakteristika, hudebně-teoretická reflexe.
- Významné tituly věnované této problematice, rozdíly v pohledech.
- Vaše vlastní osobní stanovisko ke sledované problematice.

5. Pojem hudební kinetiky. Definice, vztah k ostatním hudebně teoretickým disciplínám.
- základní pojmy kinetiky - rytmus, metrum, tempo
- mezní případy - arytmie, ametrie, atempie
- souvisící jevy jako multimetrie, polyrytmie, polymetrie.

6. Hudebně - teoretický přínos Karla Janečka.
Nejvýznamnější Janečkovy tituly k problematice hudební teorie.


Literatura k jednotlivým okruhům je uvedena ve studijních plánech předmětu Hudební teorie - systematika pro bakalářské studium.

1. Obor hudební teorie v současné podobě, jeho pracovní metody, disciplíny, vztah k ostatním muzikologickým disciplínám a k hudební praxi (obecná charakteristika a rozdělení oboru, autoři a názvy prací k jednotlivým disciplínám, jejich charakteristika, hlavní rysy, zvláštnosti, rozdíly, Vaše vlastní osobní stanovisko k problematice)

2. Otázky konsonance a disonance v novodobém hudebně-teoretickém pojetí (podstata problému, charakteristika, hlavní rysy, zvláštnosti, rozdíly, Vaše vlastní osobní stanovisko k problematice)

3. Hudebně-teoretické a akustické aspekty ladění, jejich vzájemná korelace (podstata problému, charakteristika, hlavní rysy, Vaše vlastní osobní stanovisko k problematice)

4. Moderní modalita a její hudebně-teoretická reflexe (charakteristika, hlavní rysy, rozdíly v pohledech, Vaše vlastní osobní stanovisko)

5. Hudební čas a jeho hudebně-teoretická reflexe v kontextu tektonickém a kinetickém (charakteristika, hlavní rysy, Vaše vlastní osobní stanovisko). Výklad pojmu hudebního času, vztah k času fyzikálnímu. Hudební čas ve světle obecného filosofického pohledu na kategorii času. Uplatnění hierarchického principu na časovou strukturaci hudby.

6. Hudebně-teoretické pohledy a náměty k problematice harmonie a práce v oblasti tónových výšek v hudbě 20. a 21. století. Tonalita a atonalita (charakteristika, hudebně-teoretická reflexe, rozdíly v pohledech, vaše vlastní osobní stanovisko)

7. Učebnice harmonie, kontrapunktu a hudebních forem v české hudební teorii. Hudebně- teoretická reflexe novodobých kompozičních metod a učební texty, zaměřené k této problematice (autoři a názvy prací, charakteristika, hlavní rysy, zvláštnosti, rozdíly, Vaše vlastní osobní stanovisko k problematice)

8. Prostředky výkonného umění (teorie intepretace) Jaroslava Zicha a jejich návaznost na další hudebně-teoretické a skladatelské disciplíny (tektoniku, harmonii, kontrapunkt, kinetiku, instrumentaci apod.). Zásady analýzy interpretace hudebního díla plynoucí ze zichovského konceptu. Střety s pohledy estetickými. Vaše vlastní osobní stanovisko k problematice.

9. Hudebně-teoretický přínos Karla Risingera a Jaroslava Volka. Nejvýznamnější hudebně-teoretické tituly.


Literatura k jednotlivým okruhům je uvedena ve studijních plánech předmětu Hudební teorie - systematika pro navazující magisterské studium.