Hudební teorie

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.
Navazující magisterský stupeň oboru Hudební teorie je v návaznosti na stupeň bakalářský zaměřen na další prohlubování systematiky hudební teorie a jejích disciplin, hudebně teoretické analýzy, to vše s akcentem na samostatný individuální tvůrčí a invenční přístup ke zvoleným tématům výzkumu. Studenti se svými spoluúčastní týmových grantových projektů v rámci výzkumných témat katedry, k jejich povinnostem patří též aktivní účast na hudebně teoretických konferencích, pořádaných fakultou.
Základ oboru je na navazujícím magisterském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: místo hudební teorie v soustavě muzikologických a dalších příbuzných disciplin, nové úkoly a perspektivy oboru hudební teorie, významné osobnosti a tituly novodobé světové a české hudební teorie a jejich analýza a komparace, hudebně teoretická reflexe nové hudby, samostatná výzkumná práce při rozvoji a uplatnění hudební teorie v praxi). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Organologie, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu Hudební estetika a Seminář hudební estetiky.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského stupně ovládá schopnost samostatné výzkumné práce při aplikaci hudební teorie v praxi skladatelské, interpretační, hudebně pedagogické, muzikologické i jiné, i schopnost individuálního tvůrčího a invenčního přístupu k rozvoji samotného oboru hudební teorie. Uplatní se jako vědecký pracovník v oboru muzikologie, i jako pedagog odborných hudebně teoretických předmětů na úrovni středoškolské (konzervatoře, hudební gymnázia) i vysokoškolské.
Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru na doktorském stupni, předpokládajícím již plně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.


Garant

prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.bezdek@hamu.cz
Web: http://www.edition-brendel.de/komponisten.html

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
Po dohodě emailem/telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.


.