Hudební teorie

doktorský

Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti. Charakteristika oboru Vzhledem k tomu, že k tradicím hudební teorie jako muzikologické discipliny, zaměřené na základní výzkum struktury hudby, patří i praktická orientace a úzký vztah k problematice hudební skladby a interpretace, je ideálním místem pro její pěstování a rozvoj vysoká hudební (tj. umělecká) škola (na rozdíl od univerzitních muzikologických pracovišť, zaměřených více na oblast hudební estetiky a historiografie). Na HAMU je hudební teorie jako vědecký obor rozvíjena v rámci Ústavu teorie hudby a vyučována Katedrou teorie a dějin hudby, a to jako samostatný studijní obor, i jako servis pro poskytování vysokoškolské odborné výbavy skladatelů, interpretů, i posluchačů dalších studijních oborů. V rámci doktorského studia oboru Hudební teorie je možná specializace na obecnou hudební teorii, teorii skladby a teorii interpretace.

.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Hudební teorie

Vstupní požadavky
Doktorské studium oboru Hudební teorie je určeno především absolventům magisterského studia oboru Hudební teorie, dále pak zájemcům z řad absolventů magisterského studia oborů studijního programu Hudebního umění, pokud projeví hluboký zájem o samostatnou vědeckou práci a vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky, a popř. též absolventům hudebně vědeckých a hudebně pedagogických oborů univerzit, pokud prokáží dostatečně fundovaný vztah k hudební praxi kompoziční nebo interpretační a rovněž vyhoví nárokům přijímací zkoušky.

Doktorské studium tohoto oboru je vypisováno ve třech specializacích:

a) Obecná hudební teorie
b) Teorie skladby
c) Teorie interpretace

Přijímací zkouška
probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V praktické části přijímací zkoušky představí uchazeč/čka projekt zamýšlené disertační práce (viz povinná příloha k přihlášce). Při pohovoru posuzuje přijímací komise stupeň závažnosti uchazečova záměru. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny tématu.

Součástí přijímací zkoušky je prověrka:
a) orientace v metodologické problematice současné muzikologie
b) znalostí z teorie a dějin hudby
c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce,
- praktickou zkoušku v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.bezdek@hamu.cz
Web: http://www.edition-brendel.de/komponisten.html

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
Po dohodě emailem/telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.


.