Hudební teorie - Hudebně-vydavatelská činnost

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2020/2021.

Cíle studia

Studijní program Hudební teorie je realizován ve specializacích Hudební teorie a Hudebně-vydavatelská činnost. Cílem programu ve specializaci Hudební teorie je připravit hudební vědce a publicisty, kteří se zabývají otázkami hudebního jazyka a jeho strukturací. Obsahem vzdělávání jsou nejen do hloubky probírané tradiční hudebně teoretické disciplíny, jako je harmonie, kontrapunkt či hudební formy, ale také jejich mladší deriváty kinetika, melodika, tektonika či teorie interpretace. Vše je pojato jak po stránce historického vývoje, tak ve smyslu moderních vzájemných vztahů, které nabízí aktuální stav poznání hudební struktury.
Ve specializaci Hudebně-vydavatelská činnost pak program připravuje redaktory hudebních vydavatelství a další odborníky pro realizaci notového zápisu pro potřeby hudební praxe. Součástí této specializace je úzké sepětí s praxí, které je zajišťováno po celou dobu studia činnostmi v rámci studentského vydavatelství a spoluprací studentů s komerčními vydavatelstvími doma i v zahraničí. Obsahem vzdělávání jsou nejen teoretické předměty zabývající se technologií notového zápisu a jeho strategiemi, ale i pohled ekonomického zhodnocení vytvořených titulů (marketing, fundraising). Z oblasti legislativy celý systém doplňují přednášky z autorského práva.

Profil absolventa

Absolventi specializace Hudební teorie jsou schopni spolupracovat v muzikologických týmech, věnovat se samostatné vědecké práci, pracovat ve sféře hudební publicistiky, managementech orchestrů či hudebních divadel. Absolventi specializace Hudebně-vydavatelská činnost jsou odborníky na vydávání notového zápisu skladeb vzniklých po roce 1700 až do současnosti.
Absolventi obou specializací jsou uplatnitelní též v interdisciplinárních týmech ve státním sektoru (např. ve státní správě) a v přímo řízených organizacích kulturního charakteru. Vysoká jazyková kompetence jim umožní též vykonávat zaměstnání v zahraničí.

Odborné znalosti
• Absolvent studijního programu Hudební teorie, specializace Hudební teorie teoreticky reflektuje všechny hudební projevy na základě znalostí širokého spektra domácí i zahraniční literatury, analyzuje je pomocí rozvinutých metod moderní vědy a staví do systematiky hudebního vyjadřování jak ve smyslu souzvukovém, tak časoprostorovém. Na základě samostatného výzkumu pak dospívá k novým poznatkům hudebně teoretické sféry, které staví do souvislostí se stávajícím systémem hudební teorie. Posuzuje celostně hudební teorii jako obor a nově vymezuje její hranice v souvislosti s aktuálními hudebními projevy.
• Absolvent studijního programu Hudební teorie, specializace Hudebně-vydavatelská činnost teoreticky reflektuje notový zápis a jeho sepětí se zvukovou realizací, analyzuje možnosti notového zápisu a posuzuje různé varianty řešení. Vysvětluje a argumentuje zvolená řešení, která pak metodologicky připravuje pro vlastní redaktorskou práci. Zkoumá možnosti úplného popř. částečného technologického dodržení počítačové realizace rukopisu na základě aktuálních poznatků vědy.

Odborné dovednosti
• Absolvent studijního programu Hudební teorie, specializace Hudební teorie aplikuje pestrou škálu analytických metod na hudební projevy a sumarizuje výsledky do systematik různých typů. Tvoří schémata teoretických principů pro aplikaci v nejrůznějších sférách praktických hudebních aktivit a kontroluje její metodicky správný průběh. Formuluje výsledky své hudebně vědné práce do vědeckých výstupů v publikační činnosti a referuje na vědeckých konferencích.
• Absolvent studijního programu Hudební teorie, specializace Hudebně-vydavatelská činnost na základě analytických šetření přijímá závěry pro vlastní redaktorskou práci a aplikuje je v jejích jednotlivých fázích. Kompetentně volí strategii pro řešení cílové vizáže notového zápisu a podílí se na jeho finální korektuře. Pořizuje též vydavatelskou zprávu a formuluje obsah dokumentace spjaté s vydavatelskou aktivitou. V neúplně notovaných skladbách vzniklých před rokem 1700 pak je spolupracovníkem historicky zaměřeného muzikologa a doplňuje jeho informace pohledem strukturálním a vydavatelsko-technologickým.

Obecné způsobilosti
• Absolvent Hudební teorie, specializace Hudební teorie disponuje jazykovými schopnostmi, schopnostmi týmové práce v multidisciplinárních muzikologických nebo kulturologických odborných týmech a seskupeních. Využívá kritického myšlení, způsobilosti samostatně a odpovědně rozhodovat na úrovni jeho pracovní pozice, schopnosti srozumitelně a přesvědčivě artikulovat vlastní názory.
Absolvent Hudební teorie, specializace Hudebně-vydavatelská činnost disponuje jazykovými schopnostmi, schopnostmi týmové práce v hudebním vydavatelství, popř. v kulturologických odborných seskupeních. Využívá kritického myšlení, způsobilosti samostatně a odpovědně rozhodovat na úrovni jeho pracovní pozice, schopnosti srozumitelně a přesvědčivě prezentovat vlastní názory jak v oblasti samostatné realizaci notového zápisu, tak na úrovni dramaturgie a vedení hudební edice.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro obě specializace je organizováno přijímací řízení, na kterém uchazeč představí ve vlastním mluvním projevu svůj projekt magisterské práce. Jeho samostatné vystoupení trvá cca 10 – 15 minut. Seznámí zde přijímací komisi s důvody volby tématu, návrhem fází jeho zpracování a základními tituly odborné literatury, které se jej dotýkají. Odpovídá pak na dotazy přijímací komise, které zjišťují míru informovanosti uchazeče o stavu bádání v dané oblasti, základních teoretických premisách, relevantní systematice a souvislostech hudebně historických.
Specializace Hudební teorie: Uchazeč představí komisi vypracovaný projekt magisterské práce zabývající se některou z oblastí hudební teorie jak ve smyslu systematiky, tak aplikace analýzy zvoleného konkrétního hudebního díla, tvorby skladatele atd. Uchazeč bude požádán o vyjádření hypotézy, zda v závěrečných zjištěních lze zaznamenat širší hudebně vědné popř. kulturologické souvislosti.
Specializace Hudebně-vydavatelská činnost: Uchazeč představí komisi vypracovaný projekt, přičemž si může vybrat ze dvou níže uvedených rovnocenných možností: - projekt vydání hudebního díla včetně heuristické práce s ním spojené nebo - projekt analýzy edičních principů konkrétního vydavatelství s výstupem její aplikace na vydání konkrétního hudebního díla.

Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium Hudební teorie na HAMU, musí prokázat srovnatelné znalosti a dovednosti s absolventy tohoto bakalářského programu v krátkém písemném testu a diskuzi nad ním.
Detailní podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz
Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
po dohodě - napište e-mail
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.


.