Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Jazzová hudba

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

Průběh talentové zkoušky:

Uchazeč/ka zahraje jeden jazzový standard a jednu skladbu dle vlastního výběru, možno i svou vlastní (nebo další standard kontrastního charakteru). Doprovodí jej (jí) vlastní spoluhráči, nebo doprovod obstarají členové přijímací komise (v tom případě je nutné donést notový zápis ve třech kopiích).

Musí zaznít téma (není povinné u bubeníků), improvizované sólo, doprovod sólisty (kromě sólových nástrojů jako saxofon, trubka, trombon, housle apod.), téma.

Zkušební komise má právo určit, co z výše uvedených požadavků uchazeč přednese a má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení stylového cítění, instrumentálních dispozic, improvizačních schopností, skupinové interakce, přizpůsobení hry specifickým podmínkám.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program jazzová hudba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

/hamu-web/katedry/JAZZ/Okruhy a doporučená literatura k bakalářským teoretickým zkouškám pro studijní program Jazzová hudba.pdf
Aktualizováno 19. září 2023
PDF